top of page

Hantering av kraftiga prisökningar på material

Uppdaterat: 16 juni 2021

Hur ska man hantera en situation som innebär att det underlag man beräknat sina priser på mot slutkund, över en natt blivit obsoleta och i praktiken innebär att jobbet man trodde skulle bli så lukrativt - plötsligt innebär det omvända, att man förlorar pengar istället.


Under våren 2021 är det en hel del materialleverantörer som aviserat om kraftigt höjda priser på material. Det gäller bland annat material som stål, armering, isolering, gips men även trävirke och en del plastbaserade material m.m.


I vissa fall har prisökningarna uppgått till så mycket som 65 procent. Vad som är anledningen bakom dessa ökningar är svårt att definiera. En del spekulerar i att det kan sägas hänföras till ökade oljepriser, brist på råvaror och rent generellt det läge som råder globalt med anledning av covid-19-pandemin. Den kan anses ha inverkat på det allmänna ”beteendet”, logistikflödet och export som i sin tur inverkar på priserna.


De ökande materialpriserna påverkar många företag som ingått långa entreprenadkontrakt till fastpris utan indexeringsklausul. Vad många missat är möjligheten till ändring av pris som finns i AB 04 och ABT 06. Vi tittar närmare på när denna möjlighet kan användas.


Möjligheten till ändring av pris


AB 04/ABT 06

Många - men inte alla - entreprenadavtal regleras genom standardavtal. Bland de stora standardavtalen ligger AB 04 vid generalentreprenader och ABT06 vid totalentreprenad. Utgångspunkten gällande entreprenadavtal, i likhet med avtal i allmänhet, är att det som anges i avtalet gäller. Det innebär att det pris som man kommit överens om som huvudregel gäller, och kan inte ensidigt ändras av en av parterna.


I AB 04 och ABT 06 kap 6 § 3 finns det en speciell, icke-ofta tillämpad möjlighet till avsteg från denna huvudregel.


"Avtalat pris skall ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighetsåtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. Ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.”


Av paragraftexten kan man utläsa att ett avtalat pris ska ändras vid kostnadsändringar som beror på någon av följande händelser:


- Myndighetsåtgärd

- Krig eller annat krisförhållande med liknande effekt

- Onormala prisförändringar på material som ingår i entreprenaden


Kostnadsändringar pga. av någon av ovanstående anledningar får dock bara ske under förutsättning att:


- Kostnadsändringen varit oförutsebar, och

- Väsentligen påverkar hela kostnaden för entreprenaden


Kan paragrafen anses tillämplig på er entreprenad?

1. Faller anledningen till kostnadsändringarna i ert fall in under någon av de tre anledningarna i paragrafen?

Det förefaller som att omständigheterna kring dessa plötsliga och kraftiga prisökningar gör att man kan argumentera för att paragrafen ska kunna tillämpas på förevarande situation.


Vi kan konstatera att det inte finns tillräckliga underlag som gör att man kan använda förutsättningen ”kostnadsändringar till följd av myndighetsåtgärd”.

Kostnadsändringar till följd av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt” skulle

eventuellt kunna argumenteras för med utgångspunkt i det onaturliga läge världen befinner sig i med anledning av pandemins utbrott. Kan man se att pandemin har påverkat priserna och argumentera utifrån det, så kan den förutsättningen eventuellt användas.


Den anledning till kostnadsökning som får anses utgöra förevarande situation ”onormala prisförändringar avseende material”. Att de prisökningarna som skett inte kan anses vara normala, kan argumenteras för utifrån jämförelse mellan priserna föregående år genom exempelvis Entreprenadindex.


Detta innebär att har ni ett avtal som baseras på priser som förelåg innan dessa oförutsebara och onormala prisförändringar, så bör ni titta närmare på just ert avtal och se om man kan tillämpa denna bestämmelse.


Ni som inte har något avtal just nu, bör se till så att ni får in en bestämmelse om att priser avseende exempelvis material ska indexregleras.


Har ni frågor gällande standardavtal eller entreprenadrätt i allmänhet? Välkommen att kontakta oss!

Comments


bottom of page