top of page

BOLAGSRÄTT & ÄGARFRÅGOR

Stöd och rådgivning vid frågor rörande uppstart, företagsstrukturer, delägande och förändringar inom bolaget.

Det finns en mängd lagar och regler att förhålla sig till när det kommer till företagande. Att välja rätt verksamhetsform är viktigt för att verksamheten ska kunna bedrivas så som ägarna har tänkt.

Kontakta oss vid frågor om just din verksamhet!

Reglerna kring att starta företag har med åren blivit enklare och ställer mindre krav på grundarna. Men det innebär också att ett större ansvar lämnas på grundarna för att säkerställa att man uppfyller lagar och regler kring hur verksamheten bedrivs och förvaltas.

 

Vilken bolagsform som passar bäst för er verksamhet beror på en mängd faktorer. Enkel hantering, personligt ansvar, delägares inflytande och antal ägare kan vara några avgörande faktorer.

AKTIEBOLAG

Aktiebolag är det vanligaste bolagsformen för etablerade företag. Huvudprincipen är att ägarna till ett aktiebolag inte har ett personligt ansvar för aktiebolagets skulder utan aktiebolaget är en så kallad egen, juridisk person. Reglerna kring start och drift av ett aktiebolag regleras genom lag och bolagsformen är lämplig för så väl ensam ägare som för flertal ägare.

Frågor om delägare, personligt ansvar och formaliteter som beslutsordningar är viktigt att ha en god insikt i. Genom vår rådgivning säkerställer vi att verksamheten bedrivs på rätt sätt och ni kan lägga fokus på att driva och utveckla verksamheten.

AKTIEÄGARAVTAL (KOMPANJONAVTAL)

Genom ett avtal kan delägarna säkerställa att sina respektive intressen tillvaratas på ett väl avvägt sätt, och är - näst intill bolagsordningen och aktiebolagslagen - ofta det viktigaste dokumentet för reglering av hur verksamheten ska bedrivas och hur förändringar inom verksamheten kan ske.

Genom att anlita oss för upprättande av aktieägaravtal kan vi se till att ni reglerar era mellanhavanden på rätt sätt. På så sätt kan ni undvika tvist eller osämja i framtiden.

BILDANDE AV BOLAG

Vi bistår med rådgivning kring registrering av företag. På så sätt kan ni vara säkra på att informationen som inges är korrekt och motsvarar era önskemål.

BOLAGSSTÄMMA OCH ÅRSSTÄMMA

Det kan vara svårt att veta vilket av bolagets organ som ska vara beslutande i olika frågor. Är det ett styrelsebeslut eller något som måste lyftas på en stämma? Om det är ett stämmobeslut - kan det tas på extrastämma eller måste det beslut tas på ordinarie stämma?

Vi kan bistå er för att tillse att beslut fattas på rätt nivå och biträder er i ärenden där exempelvis tvist uppstått med anledning av hur beslut tagits.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Aktiebolagets regleras genom ägandet av aktier. Antalet aktier som finns i ett aktiebolag kan skifta. Ibland kan antalet aktier behöva ökas eller minskas. Aktier kan också överlåtas. Därtill finns särskilda regler rörande aktiekapitalet och dess förhållande till bolagets eget kapital som man som ägare och styrelseledamot i ett aktiebolag behöver känna till.

Vi bistår er i frågor som rör aktier och aktiekapital för att säkerställa att ägande, ansvar och risk hanteras på ett korrekt och önskat sätt i verksamheten.

Behöver du juridisk rådgivning?

Vi hjälper bland annat till med:

  • Upprättande av aktieägaravtal

  • Rådgivning i ägarfrågor

  • Biträde inför, under och efter bolagsstämma

  • Rådgivning rörande aktiebolagslagens regler

  • Nyemissioner och aktieöverlåtelser

bottom of page