Vår tjänsteområden

Industri och tillverkning

Inom den tillverkande industrin är de juridiska frågeställningarna komplexa och i många fall mycket väsentliga för verksamheten.

Avtal som reglerar inköp, försäljning och produktion är ofta komplexa och svåra att tolka. Inte sällan består avtalen i själva verket av en rad olika avtal som tillämpas enligt viss ordning och det kan vara fråga om standardavtal eller företagsspecifika avtal. Dessa kan vara svåra att tolka och att få en klar bild över vilka åtaganden de medför.

Många större företag har en väl etablerad rutin för hur avtal ska tillämpas i verksamheten. Ska man leverera till eller köpa in från de företagen bör man noga granska affärsavtalen innan man accepterar villkoren och man bör vara uppmärksam på att inte åta sig ansvar för omständigheter som ligger utanför ens kontroll. Man bör också vara väl insatt i vad avtalet reglerar rörande försäkringar, interna policyer och rutiner samt kring sitt ansvar vid tex. patentintrång eller vid en eventuell tvist.

Genom att arbeta strukturerat och med god kunskap kan man minska riskerna i verksamheten. I många fall kan en bristande insikt i avtalet medföra att man är mer riskexponerad för negativa följder, ofta helt utan att man haft kännedom om att riskerna förelegat. Det är viktigt att ta hjälp att tolka avtalen om man inte fullt ut kan tolka avtalen på egen hand. Allt för många ingår avtal utan att vara införstådda med dess innebörd, i vissa fall utan att ens titta i avtalet innan man accepterar det.

Det finns ett flertal relevanta produktionsavtal som man bör vara väl insatt i om man arbetar återkommande inom tillverkning så som NL 17, NL 09, Incoterms och NLS 10.

Våra tjänster:

Vi stöttar med att förhandla, upprätta och revidera avtal inom tillverkning och industri. Genom ett nära samarbete med branschorganisationer och en erfarenhet av att stötta industriföretag i avtalsprocesser har vi förutsättningar att säkerställa att tillverkande företag, stora som små, har rätt villkor i sin verksamhet. 

Vi strävar mot att våra klienter ska utvecklas och bli bättre på att hantera sina affärer. Vi vill säkerställa att våra klienter får till rimliga och korrekta villkor och att det till nästa avtalsförhandling ska finnas förutsättningar att förstå innebörden av avtal och minska riskerna även i framtiden.

Serviceavtal

Företag som har ett serviceavtal via oss har en tillgång till löpande rådgivning av kompetenta jurister som har god erfarenhet av att stötta i avtalsfrågor kopplade till bland annat tillverkningsavtal.

Som en jurist i rummet intill.

Kontakta oss för mer information.

Behöver du juridisk rådgivning?

Kontakta oss idag!

Tveka inte att höra av er till oss med era affärsjuridska utmaningar. 

Tel: 08-86 54 88

© 2020 Alla rättigheter reserverade

  • Facebook
  • Twitter
linkedin-logo.png

Vi vill underlätta hanteringen av företagens juridiska utmaningar i stort. Det gör vi genom att fungera som er bolagsjurist på distans och tillhandahålla juridiska paketlösningar på bästa möjliga sätt. På så sätt kan och vill vi - till skillnad från traditionella advokater, arbetsgivarorganisationer och jurister - arbeta närmare våra klienter. ​ Som en juristfunktion i rummet intill.