top of page

Riskfyllda arbetsplatser – Arbetsmiljöverket inspekterar farliga och riskfyllda arbetsmiljöer

Arbetsmiljöverket arbetar systematiskt med att inspektera branscher för att kontrollera att arbetsgivare förebygger arbetsmiljörisker. Under fyra år har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare och kommit fram till att det i 8 av 10 fall föreligger arbetsmiljöbrister. I år har Arbetsmiljöverket extra fokus på olycksdrabbade och riskfyllda branscher.


Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetstagare inte skadas eller far illa på arbetet. Många av de företag vi på CvZ juridik arbetar tillsammans med omfattas av grupperingen som Arbetsmiljöverket fokuserar extra på, det handlar bland annat om företag inom bygg och entreprenad, fordonsbranschen, verkstadsindustrin och den tillverkande industrin. Vi stöttar dessa företag bland annat genom rådgivning, information och utbildning.


Med anledning av den höga risken har Arbetsmiljöverket publicerat ett självskattningsverktyg för både anställda samt den som är ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten. I självskattningsverktyget kan företag få hjälp med att skapa en överblick av arbetet med säkerhetskulturen och identifiera var åtgärder behövs redan innan en kontroll görs. Självskattningsverktyget består av ett antal påståenden. Den som gör enkäten ombeds att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på vissa delar av arbetsmiljön på arbetsplatsen. Tanken med det här självskattningsverktyget är att få en ögonblicksbild av säkerhetsklimatet och utifrån det få förslag på förbättringsområden för arbetet med företagets säkerhetskultur.


Begreppet säkerhetskultur kan vara lite förvirrande och otydligt, beskrivningen lyder enligt följande; “Säkerhetskulturen i en organisation är de individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster som avgör engagemanget i säkerhetskulturen.” Sammanfattningsvis ska förstås att säkerhetskultur främst är hur saker och ting görs på din arbetsplats.


Att ändra en organisations säkerhetskultur kan vara svårt, säkerhetskulturen är dock en mycket viktig del i ett övergripande hälso- och säkerhetsarbete och är således avgörande för framgången för alla hälso- och säkerhetsrelaterade prestationer. För att förändra attityder, beteenden och normer hos verksamhetens anställda krävs riktade insatser varför fler och fler företag aktivt med arbetsmiljöcertifiering som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.


Du kan antingen välja att göra skattningen ensam eller att skicka ut den till hela arbetslaget för att sedan få en samlad bild.

När självskattningen är genomförd får du en sammanställning av svaren och förslag på förbättringsområden för er säkerhetskultur. Andra delar av säkerhetskulturen kan också behöva utvecklas, oavsett vilka prioriteringar som föreslås från självskattningens resultat. Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön och att följa de regler som gäller den egna verksamheten, inbegripet arbetsmiljölagen och föreskrifter under den. Vid en inspektion kan Arbetsmiljöverket komma att ställa krav på alla områden, inklusive sådana som i resultaten av självskattningen har markerats som bra.

För att lära dig mer om hur du arbetar med säkerheten på din arbetsplats erbjuder CvZ Juridik just nu en heldagsutbildning i det viktiga arbetsmiljöarbetet. Anmäl dig till kursen Arbetsmiljöansvar för chefer, skyddsombud & HR och skapa goda förutsättningar att klara gällande arbetsmiljökrav för din verksamhet.


Comments


bottom of page