top of page

TVISTELÖSNING OCH PROCESS

Ibland är tvist oundvikligt och det är viktigt att välja rätt ombud vid affärsjuridiska tvister.

Våra medarbetare har en gedigen erfarenhet av tvistelösning och har alltid ert affärsmässiga intresse i fokus.

Vi hanterar bland annat tvister rörande:

 • Anställda eller fackförbund

 • Delägarfrågor

 • Tillverkning och produktion

 • Bygg och entreprenad

 • Avtal och kontrakt

 • Köp, sälj- och handelsavtal

 • Skadestånd och reklamationer

 • IT-avtal

Tvistelösning

Att driva företag handlar i många fall om att hantera och värdera risker. I de flesta fall fungerar samarbeten med kunder, anställda och leverantörer bra. Uppstår problem kan de också i många fall lösas genom dialog mellan parterna. 

I vissa fall blir dock tvisten oundviklig. Skälen till detta kan variera, men en vanlig orsak är en skadad relation med bristande förtroende mellan parterna som resultat. Det kan också vara följden av brister i avtalsutformning eller intentioner med samarbeten.

Om parterna inte kan eller inte vill lösa tvisten genom förhandling och dialog kan en part välja att gå vidare och vidta rättsliga åtgärder för att bevaka sina intressen. Det sker ytterst genom att man stämmer sin motpart i domstol eller annat institut för tvistelösning.

När man hamnar i en sådan situation är det av största vikt att ni har ett biträde som kan tillvarata era intressen. 

Hur man bäst tillvaratar dessa intressen är helt beroende på hur förutsättningarna i målet. 

 • Hur viktigt är det att behålla relationen med motparten?

 • Vad är de viktiga aspekterna av det som tvisten avser?

 • Vad talar för eller emot att man kan vinna framgång i en domstolsprocess?

 • Hur ser parternas betalningsförmåga ut nu och på längre sikt?

Vår kompetens - Partsförhandlingar som domstolsförhandlingar

Våra jurister har stor erfarenhet av såväl partsförhandlingar som domstolsförhandlingar. Vi utgår från förutsättningarna i varje enskilt fall för att säkerställa att våra klienter så långt som möjligt får sina intressen bevakade. Vad det än må vara.

Genom att arbeta nära klienterna med deras intressen i fokus tror vi på att bygga ett förtroende mellan oss och våra klienter för att lösa den enskilda tvisten och att om behov finns, hitta verktygen för att undvika liknande tvister i framtiden.

Kontakta oss för att diskutera ert ärende.

Senast skrivet om tvister

Behöver du juridisk rådgivning i en tvist?

Hör av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar för en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

bottom of page