top of page

Visselblåsarlagen - kravet om en visselblåsartjänst

Har du fler än 50 anställda i ditt företag? I sådant fall behöver du ha koll på kravet om att erbjuda en visselblåsartjänst där dina anställda kan anmäla eventuella oegentligheter eller allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Kravet träder ikraft 17 december 2023 så det är hög tid att se över en lösning som passar ditt företag.


Den 17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser ikraft, den så kallade visselblåsarlagen. Lagen innebär ett krav på att arbetsgivare ska erbjuda möjligheter för en arbetstagare att rapportera om ett missförhållande på arbetsplatsen. Kravet innebär också att arbetstagaren ska kunna vara anonym vid rapporteringen. Redan nu gäller lagkravet för alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt för privata arbetsgivare som har fler än 249 anställda. I år börjar lagen omfatta även för alla privata företag med över 50 anställda.

visselblåsarlagen

Syftet med lagen är att en arbetstagare tryggt och säkert ska kunna anmäla händelser på arbetet som strider mot lagstiftning eller etiska riktlinjer och är således en viktig funktion i ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Den nya lagen kompletterar meddelarskyddet som är ett grundlagsskydd för den som är offentligt anställd samt vissa privata anställda inom till exempel skola, vård eller omsorg vilka lämnar uppgifter om oegentligheter på arbetsplatsen till media i publiceringssyfte. Dessa personer har fortsatt ett grundlagsskydd och påverkas med andra ord inte av den nya visselblåsarlagen som istället kan ses som ett komplement och ett utökat skydd. Visselblåsare ska följaktligen skyddas mot alla former av repressalier och om en visselblåsare ändå utsätts finns en rätt till skadestånd för den drabbade.

Våra jurister är väl insatta i kravet på arbetsgivare att erbjuda en visselblåsartjänst och vi kan hjälpa dig vid eventuella frågor med anledning av det nya kravet.

För att lagkravet ska uppfyllas finns högt ställda krav på visselblåsarsystemet. Visselblåsarsystemet ska vara säkert och en visselblåsare ska kunna förhålla sig helt anonym i förhållande till arbetsgivare och de särskild utsedda personer som handhar ärendet. De utsedda personerna ska därutöver vara oberoende och självständiga i förhållande till varandra. Alla som vistas på arbetsplatsen ska kunna använda visselblåsarsystemet och ska därför, utöver för anställda, bland annat finnas tillgängligt för volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare. Som förstås är det högt ställda krav på att ett säkert system för visselblåsning enligt gällande lag ska kunna ske och det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att ett system som uppfyller kraven är på plats senast 17 december 2023.


Kontakta oss så hjälper vi dig att skräddarsy en lösning som passar för just din verksamhet samt anmäl dig ovan till höstens kostnadsfria seminarium där vi går igenom allt du behöver veta för att följa lagkravet.

Seminariet hålls på vårt kontor i Stockholm men erbjuds även online för de som inte har möjlighet att besöka oss på plats.

Comments


bottom of page