top of page

ALLMÄNNA VILLKOR

Vi tillämpar allmänna villkor för våra tjänster. Nedanstående villkor gäller i samband med uppdrag som vi påbörjar den 17 september 2020 eller senare.

Kontakta oss för information om tidigare versioner.

Allmänna leveransvillkor CvZ Juridik AB

 

 

Tillämpning och tolkning

Dessa villkor gäller för all rådgivning som tillhandahålls inom ramen för CvZ Juridik AB (nedan ”CvZ”) och andra organisationer med anknytning till CvZ.

Definitioner

Med ’CvZ’, ’CvZ Juridik’, ’Ombud’ eller ’Uppdragstagare’ avses avsändaren i rådgivningen. Rådgivning kan ske genom CvZ eller samarbetspartner till CvZ och avser arbete som utförs inom ramen för CvZs verksamhet. Rådgivningen utförs av CvZ eller annan som denna sätter i sitt ställe.

Med ’Uppdrag’ och ’Ärenden’ avses frågor eller annat som arbetet avser. Detta innefattar, inte uteslutande, arbete med rådgivning, ärendehantering och tvister som utförs inom CvZs rådgivande verksamhet. Uppdragstagare är CvZ och aldrig enskild jurist.

Med ’Abonnent’ avses juridisk person som innehar ett giltigt serviceavtal (´Serviceavtal´) mellan sig själv och CvZ juridik.

Med ’Uppdragsgivare’ avses abonnent, klient eller annan fysisk eller juridisk person som nyttjar CvZs rådgivande verksamhet.

CvZ har rätt att vid var tid och utan att detta särskilt meddelas Uppdragsgivare ändra dessa allmänna villkor.

Uppdrag och ärenden aktiveras genom uttrycklig förfrågning eller annan kontakt rörande Uppdraget. Detta kan ske muntligen, skriftligen eller konkludent. Vid otydligheter kring Uppdragets aktivering och CvZs ansvar för uppdraget, bedöms de utifrån CvZs uppfattning.

 

Utförandet av uppdraget

CvZ förbehåller sig alltid rätten att vid var tid neka eller avsäga sig Uppdrag utan vidare motivering.

Både CvZ och Uppdragsgivaren har rätt att avsluta Uppdraget utan vidare motivering. Om det är Uppdragsgivaren som avslutar Uppdraget har CvZ alltid rätt till ersättning för nedlagd tid samt skälig ersättning för avslutande av Uppdraget.

Om CvZ väljer att neka eller avsäga sig Uppdrag kan detta ske utan att CvZ har skyldighet att motivera skälen därtill. Skäl till att Uppdrag nekas eller avsägs kan bero på - ej uteslutande - jäv, tidsbrist, samarbetsproblem med Uppdragsgivaren eller kompetensbrist.

CvZ avser att hantera ärenden på ett skyndsamt sätt med Uppdragsgivarens intressen och sitt anseende och i fokus. CvZ har rätt att utföra Uppdraget på ett sådant sätt som CvZ anser är lämpligt i det enskilda fallet och förbehåller rätten att neka viss hantering av Uppdraget.

Det åligger Uppdragsgivaren att upplysa sina anställda och andra företrädare om vilken befogenhet och behörighet företrädaren har. CvZ har vid var tid rätt att anta att den som företräder en Uppdragsgivare har en legal rätt för det. Uppdragsgivaren ska på CvZs begäran alltid styrka företrädares identitet och behörighet.

Den rådgivning som CvZ tillhandahåller baseras på de uppgifter som Uppdragivaren delger CvZ. Det åvilar därför Uppdragsgivaren att säkerställa att CvZ får del av all information som kan vara av intresse för Uppdraget.

Rättsläget och dess förutsättningarna kan förändras och det åligger inte CvZ att hålla Uppdragsgivaren uppdaterad eller på annat sätt informera om när förutsättningarna förändras.

 

Uppdragsgivaren ansvarar för att kommunikation som inte sker direkt via CvZ tillkommer rätt mottagare. CvZ ansvarar inte för mottagarens skydd och spridning.

Det åligger Uppdragsgivaren att informera CvZ om denne önskar att kommunikation ska skötas på annat sätt än digitalt.

Information som CvZ mottar från Uppdragsgivaren omfattas av sekretess och CvZ ansvarar för att informationen inte tillgängliggörs till någon part som inte har ett motiverat intresse att ta del av den med beaktande av sekretessen. CvZ har rätt att internt delge personer som CvZ finner har ett berättigat intresse samt delge informationen till externa rådgivare förutsatt att dessa omfattas av samma sekretessåtagande som CvZ.

 

Som Abonnent har företag rätt att ta del av CvZs tjänster i olika grad, särskilda villkor framgår av Serviceavtalet.

CvZ har rätt att fakturera Uppdragsgivare och Abonnenter för rådgivning. CvZ’s avsikt är att föra en dialog med Uppdragsgivaren och Abonnent inför debitering av ärende. CvZ har dock rätt alltid att debitera för arbete som enligt föregående punkt inte ingår i Serviceavtalet även om ingen särskild dialog rörande debitering har skett.

 

Utgångspunkten är att det som inte uttryckligen omfattas av tecknat Serviceavtal debiteras per timme. Nivå på arvode fastställs av ett antal samlade faktorer, exempelvis – dock inte uteslutande - nedlagd tid, Uppdragets komplexitet, erforderlig sakkunskap för Uppdragets utförande, tidsaspekter och resultat. Om det bedöms nödvändigt att bereda eller genomföra arbetsuppgifter på tid som infaller utanför ordinarie kontorstid debiteras särskild taxa vilken normalt utgörs av 50 % tillägg på timarvode.

Om möjlighet finns kan en överenskommelse om pris träffas. Sådan överenskommelse gäller till dess att förutsättningarna för hantering av Uppdraget förändras och ska inte ses som ett fast pris.

Om förutsättningarna kring ärendets hantering förändras, oavsett grunden till detta, har CvZ alltid rätt att justera prissättningen efter att detta påtalats för Uppdragsgivaren.

Uppdragsgivaren ansvarar för de kringkostnader som uppdraget medför CvZ, såsom exempelvis men inte uteslutande reskostnader, eventuella boendekostnader, porto, registerutdrag etc.

CvZ har rätt att begära förskott. Belopp som betalas i förskott kommer avräknas mot framtida arvoden och kostnader. Kostnaderna kan komma att överstiga eller understiga förskottet. Om slutsumman understiger förskottsbetalningen betalas överstigande del åter till Uppdragsgivaren inom 30 dagar efter avslutat uppdrag.

Det är alltid Uppdragsgivaren som är betalningsansvarig för Uppdraget. Om Uppdraget avser fler än en uppdragsgivare är dessa alltid solidariskt betalningsansvariga för CvZs ersättning.

CvZ har alltid rätt att fakturera kunden enligt ovan med 10 dagars betalningstid. Kortare betalningstid kan förekomma.

Utöver arvode och kostnader tillkommer mervärdesskatt.

 

Ansvar och rätt till arbetet

CvZ ansvarar för lagring av handlingar som inte delgivits Uppdragsgivaren eller som CvZ

innehar i original.

Uppdragsgivaren har rätt att ta del av underlag som är väsentliga i Uppdraget. Underlaget ska vid behov eller efter efterfråga från Uppdragsgivare utan dröjsmål delges Uppdragsgivaren i digital form.

Arbetet som framställs samt underlag och resultat som framställs eller på annat sätt produceras och framställs inom Uppdraget tillhör alltid CvZ, men Uppdragsgivaren har rätt att nyttja resultat för de ändamål för vilka underlaget tagits fram. Underlag får inte spridas eller publiceras utan skriftligt medgivande från CvZ.

Uppdragsgivaren ger CvZ rätt att referera till Uppdragsgivaren i marknadsföringssyfte.

CvZ har i övrigt inte rätt att sprida eller på annat sätt avslöja information om Uppdraget.

 

För det fall Uppdragsgivaren anser att det föreligger brister i CvZs utförande av Uppdraget ska arbetet reklameras till CvZ direkt när bristen upptäcktes eller borde ha upptäckts. Reklamation ska göras skriftligen och med en tydlig redogörelse för vari bristen föreligger.

CvZ har rätt att företräda Uppdragsgivaren i frågor som rör ersättningskrav enligt detta

avtal. Tillställs ingen sådan möjlighet kan inget ansvar avkrävas CvZ.

Reklamation eller invändning mot nedlagt arbete befriar inte Uppdragsgivaren från betalningsansvar för överenskommet eller nedlagt arbete.

 

Vid rådgivning och ärenden av juridisk karaktär är det generellt mycket svårt att bedöma eller utlova faktiskt utfall. Av det skälet kan inga garantier ges för Uppdragets resultat. CvZ ansvarar aldrig för resultat eller utfall och åtar sig Uppdraget enligt bästa förmåga.

CvZs ansvar för rådgivningen omfattar endast ansvar för materiellt fel och försummelse. CvZ tar dock inte ansvar för fel som direkt eller indirekt beror på eller påverkas av att information eller förutsättningar varit felaktiga eller bristande gällande Uppdraget och dess omständigheter.

CvZ ansvarar aldrig för rådgivning för sådant som omfattas av annan jurisdiktion än svensk rätt. Vid eventuell rådgivning inom andra jurisdiktioner är det fråga om indikationer och CvZ tar av det skälet inte något ansvar för sådan rådgivning eller hantering av sådant Uppdrag.

Eventuell bedömning av utfallet av Uppdrag baseras endast på den rättsliga fråga, information och underlag som funnits för handen vid Uppdragets utförande. CvZ tar inget ansvar för användande av information utanför det aktuella Uppdraget.

CvZs ansvar begränsas, oaktat av det som framgår på andra punkter i detta avtal, till Serviceavtalets årsavgift eller vid debiterad rådgivning upp till ett prisbasbelopp enligt prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). CvZs ansvar begränsas till direkta skador och CvZ kan inte ställas till ansvar för indirekta skador eller skador gentemot tredje man. Ansvaret omfattar inte skatte- eller avgiftskonsekvenser till följd av rådgivning eller hantering. Uppdragsgivaren är genomgående skyldig att i största möjliga mån begränsa eventuell skada.

Skadan begränsas till faktisk skada och omfattar inte sådant som av Uppdragsgivaren skyddas

genom tecknad eller borde vara tecknad försäkring.

 

Genom Uppdraget åligger det Uppdragsgivaren att tillse att det i relevanta fall finns samtycke rörande hantering av personuppgifter. Om förutsättningarna eller rättslig grund för lagring av personuppgifter förändras ansvarar Uppdragsgivaren för att information om detta tillkommer CvZ. Skadeansvar för behandling av personuppgifter som visar sig sakna stöd i rättslig grund, åligger uteslutande Uppdragsgivare eller Abonnent.

Den vars personuppgifter finns lagrade hos CvZ har rätt att i enlighet med för var tid gällande personuppgiftslagstiftning ta del av de personuppgifter som lagras av CvZ.

CvZ åtar sig att vid förfrågan tillhandahålla aktuell personuppgiftspolicy. Uppdragsgivaren åtar sig at hålla sig uppdaterad med CvZs vid var tid gällande personuppgiftspolicy.

 

Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på frågor hänförliga till dessa allmänna villkor.

Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

CvZ har alltid möjlighet att driva fordringar och ansöka om betalningsföreläggande vid allmän domstol.

Kontakta oss!

Har du frågor, är i behov av rådgivning eller har andra funderingar är du välkommen att kontakta oss. Det går bra att kontakta enskild medarbetare eller på vårt växelnummer.

bottom of page