top of page

Företagsekonomi - Detta gäller för 2023

Uppdaterat: 30 jan. 2023

Vill du ha ekonomikoll? Det är alltid viktigt att ha kontroll på ekonomin, både för företagare och enskilda. CvZ Juridik har sammanställt aktuell ekonomifakta för 2023 där vi bland annat presenterar vilka skattesatser som är bra att känna till, vilken ersättning som ska utgå för till exempel traktamente samt milersättning eller vilka avgifter du kan ha rätt att lägga på en faktura då kunden inte betalar i rätt tid. Läs artikeln nedan så har du koll på det viktigaste inför det nya året.

Lönerevision 2023

Kollektivavtalen som förhandlades 2020 gällde som regel fram till och med april 2023. Det innebär att avtalsrörelsen pågår och nya kollektivavtal kommer att vara klara innan sommaren 2023. Vilka procent som kommer att gälla är ännu inte klart men fackförbundens krav och arbetsgivarorganisationernas respons tyder på en något högre procentsats än vad som gällt de senaste åren. Inflationstakten bedöms vara en starkt bidragande anledning till det.


Arbetsgivaravgifter

Sammanfattningsvis är arbetsgivaravgifter de sociala avgifter en arbetsgivare betalar till staten för anställda som utfört arbete åt arbetsgivaren. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent och består av ett flertal olika avgifter. Arbetsgivaravgiften omfattar:

 • Sjukförsäkringsavgift om 3,55 %

 • Arbetsmarknadsavgift om 2,64 %

 • Arbetsskadeavgift om 0,20 %

 • Allmän löneavgift om 11,62 %

 • Ålderspensionsavgift om 10,21 %

 • Efterlevandepensionsavgift om 0,60 %

 • Föräldraförsäkring om 2,60 %


Egenavgifter

Den som driver egen näringsverksamhet måste själv betala in sina sociala avgifter i form av egenavgifter. Full egenavgift för 2023 är 28,97 procent fördelat på:

 • Sjukförsäkringsavgift om 3,64 %

 • Arbetsskadeavgift om 0,20 %

 • Arbetsmarknadsavgift om 0,10 %

 • Ålderspensionsavgift om 10,21 %

 • Efterlevandepensionsavgift om 0,60 %

 • Föräldraförsäkringsavgift om 2,60 %


Milersättning

Milersättning är en skattefri kostnadsersättning vilken arbetsgivare betalar ut till anställda som reser inom arbetet. Nivåerna för rätt till ersättning ser olika ut beroende på om det är tjänstebil eller egen bil som används. Egenföretagare kan ta ut skattefria schablonbelopp som privat ersättning. Beloppen är följande:

 • Egen bil 25 kronor/mil

 • Tjänstebil bensin eller diesel 12 kronor/mil

 • Tjänstebil el 9,50 kronor/mil

Traktamente

Traktamente är en kostnadsersättning vilket ska täcka ökade levnadskostnader under tjänsteresor eller tillfälligt arbete på annan ort. Ett traktamente är formellt sett skattepliktig men arbetstagaren har rätt till ett schablonavdrag vilket innebär att arbetsgivare kan betala ut ett skattefritt traktamente om 260 kronor per heldag eller 130 kronor för en halvdag.


Sjuklön

Anställda har de första 14 dagarna i varje sjukperiod rätt till sjuklön vid fall av sjukdom. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av den anställdas lön. Ett karensavdrag om 20 procent är ett engångsavdrag som baseras på en genomsnittlig arbetsvecka. Vid längre frånvaro än 14 dagar har anställda från dag 15 rätt till sjukpenning från Försäkringskassan.


Brytpunkt för statlig inkomstskatt

Inkomster över ett visst belopp innebär att, utöver inkomstskatt, också statlig inkomstskatt tas ut för löntagare, även kallat marginalskatt. För inkomståret 2023 är skiktgränsen 613 900 kronor, eller en snittlön på drygt 51 000 kr/mån, vilket medför att all beskattningsbar förvärvsinkomst som överstiger 598 500 kronor efter grundavdraget beskattas med 20 procent statlig inkomstskatt utöver inkomstskatten. För den som har fyllt 66 år vid årets ingång gäller en något högre gräns. Inkomstskatten är en skatt vilken alla anställda betalar till kommun och landsting på sitt arbete. Olika kommuner har olika skattesatser, år 2023 ligger genomsnittet på 32,23 procent.

Läs gärna våra tidigare artiklar vilka behandlar prisbasbelopp, representation samt gåvor till anställda.


Momssatser

Moms eller mervärdesskatt är en skatt som konsumenter betalar till staten. Nästan alla företag lägger till moms vid försäljning av tjänster eller varor. Den generella skattesatsen är 25 procent vilket innebär 20 procent av priset på varan eller tjänsten. För till exempel livsmedel, restaurangtjänster eller hotell m.m. gäller 12 procent moms och för kultur, musik, vissa tjänster som reparation av cyklar, kläder eller skor är det istället 6 procent moms som är gällande.


Påminnelse- och inkassoavgifter

Det händer att kunder inte betalar en faktura i rätt tid vilket innebär ett ekonomiskt risktagande för företag. Kredittiden bestäms av företaget som säljer varan och vanligast är en betaltid om 30 dagar, även andra kredittider förekommer då egna överenskommelser är fullt möjligt.

Har en kredittid gått ut och du inte fått betalt av din kund har du möjlighet att vidta åtgärder samt rätt till vissa lagstadgade avgifter.

 • Förseningsavgift 450 kronor

 • Påminnelseavgift 60 kronor

 • Amorteringsplan

 • Amorteringsavisering 60 kronor/avi

 • Inkassoarvode 180 kronor

 • Arvode betalningsföreläggande 380 kronor

 • Ansökan betalningsföreläggande 300 kronor

 • Arvode handräckning 420 kronor

 • Ansökan handräckning 300 kronor

 • Verkställighet 600 kronor/år

Våra jurister är experter på företagande och företagsekonomi. Vi hjälper gärna till vid oklarheter eller frågor med anledning av ekonomi. Ta tillfället i akt och anmäl dig till vår halvdagsutbildning där du får fördjupade kunskaper och konkreta verktyg att hantera de ekonomiska risker just ditt företag skulle kunna stå inför.

Hozzászólások


bottom of page