top of page

Vad kan man göra om kunden inte betalar?

Att ens motpart inte gör rätt för sig har förekommit så länge avtalsrelationer har existerat – dvs. så länge människan har funnits till. Hur man hanterat detta har som tur är utvecklats till mer humana metoder och idag har ett företag möjligheter att vidta en rad åtgärder som inte innefattar vare sig utvinnande av skålpund kött eller andra fysiska insatser på den skyldige.

Krävs avtalsenlig åtgärd? Det första man måste ta reda på är varför ens motpart inte betalar. Har det med den levererade tjänsten eller varans beskaffenhet att göra? Det kan vara så att kunden inte är nöjd med vad som levererats vilket då innebär att leverantören måste utreda om missnöjet juridiskt medför några åtgärdsskyldigheter hos leverantören, innan betalning kan krävas. Påminn! Ring och hör efter varför motparten inte betalat fakturan. Ibland kan det vara så enkelt att motparten glömt betala, eller att man kan släta ut eventuella frågetecken direkt genom ett samtal eller mail. Betalningsföreläggande Om det visar sig att kunden inte haft fog för sina invändningar, eller att man som leverantör avhjälpt eventuellt fel i levererad vara eller tjänst så ska kunden betala i enlighet med utställd faktura och utsatt betalningstid. Så fort fakturans förfallodatum passerat, har man som fordringsägare rätt att hänskjuta fakturan till Kronofogden och ansöka om betalningsföreläggande. Kronofogden vidtar då åtgärder för att få motparten att betala in enligt hänskjuten faktura. Inkasso Ett annat alternativ som man kan tillgå är att sälja fakturan till ett inkassobolag. Då tar inkassobolaget över fakturan, vilket innebär att de också tar över risken för fakturan och dess betalning. Det innebär att man brukar få mellan 50 och 75 procent av fakturans värde, beroende på vad inkassobolaget värderar risken vara med fakturan. Det är sedan upp till inkassobolaget att driva in fordran. Stämning i allmän domstol Det kan också vara så att fakturan bestridits av motparten. Det kan bero på att man fortfarande avser levererad vara eller tjänst vara ofullständig eller icke-avtalsenlig, eller så kan det bero på att man helt sonika inte kan eller vill betala. Är fakturan bestriden så är den i juridisk mening ”tvistig”. Kronofogden och inkasso kan inte hantera tvistiga fordringar, vilket då innebär att man som fordringsägare är hänvisad att fortsätta processen i allmän domstol. Notera att har man avtal som föreskrivit att tvister mellan parterna ska hanteras av skiljenämnd, kan man inte stämma i allmän domstol.


Kontakta oss på CvZ Juridik om du behöver hjälp med processen eller har frågor.

Commentaires


bottom of page