Vad är skillnaden mellan "tillbud" och "arbetsolycka"?

Uppdaterat: 27 maj 2021

Arbetsmiljörätten kan vara lite av en begreppsdjungel att manövrera i. "Tillbud" och "arbetsskada" är viktiga begrepp att känna till som arbetsgivare. Dessa företeelser är besläktade men inte samma sak. Den första skillnaden mellan dessa två begrepp är att det ena ska rapporteras in till Arbetsmiljöverket och det andra ska anmälas till Försäkringskassan. Den andra skillnaden är att ett tillbud inte nödvändigtvis inneburit en konkret arbetsskada som följd.


Vad är då ett tillbud respektive arbetsskada? Vi reder ut begreppen.


Arbetsskada

En arbetsskada är något som inträffar en anställd på väg till, på- eller från arbetsplatsen. Det är en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av olycka eller som på annat sätt orsakats av arbetet.


Arbetsplatsolycka och arbetssjukdom

Det finns en distinktion mellan arbetsplatsolycka och arbetssjukdom. En arbetsplatsolycka är ett olycksfall med lindrigare skada som följd, som skett på arbetsplatsen eller annan plats där den skadade varit i eller för arbetet. För att en händelse skall räknas som ett olycksfall ska förloppet vara kortvarigt och uppkommit i samband med en särskild oförutsedd händelse.

Till arbetsolyckorna räknas även lindrigare skador till följd av till yttre händelser som hot, överfall och rån. Både fysiska som psykiska skador räknas hit. Skador som solsting, värmeslag, förfrysning, inflammation och skada genom mekanisk inverkan under kortare tid (högst några få dagar) räknas också som olycksfall. Med arbetssjukdom menas kortfattat -arbetsskador som uppkommit på annat sätt än genom olycksfall i arbetet. Det är en sjukdom som beror på "skadlig inverkan i arbetet under längre tid". Med detta menas att det finns något i arbetsmiljön som påverkar den fysiska eller psykiska hälsan ogynnsamt.


Exempel på skadliga faktorer i arbetsmiljön är:

  • Tungt arbete eller olämpliga arbetsställningar som har orsakat rygg- eller ledbesvär.

  • Ensidigt arbete som har orsakat muskel- eller senskador.

  • Farliga ämnen som har orsakat eksem, allergier, luftvägsbesvär eller cancer.

  • Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden (stress, mobbning och andra relationsproblem) som har orsakat psykiska besvär, magsår eller hjärtbesvär.

  • Vibrationer som har orsakat skador på blodkärl, nerver och leder.

  • Buller som har orsakat hörselnedsättning eller tinnitus.

Dessa arbetsskador ska anmälas av arbetsgivaren, i samråd med skyddsombudet och den skadedrabbade, till Försäkringskassan. Den anställde ska sen undersöka om hen har rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Om man som arbetsgivare inte fullgör sin anmälningsskyldighet, kan man dömas till böter. Det är vare sig den anställde eller arbetsgivaren som bedömer om det skett en arbetsskada i lagens mening - det ansvaret ligger bland annat på Försäkringskassan.


Tillbud

Formellt kan sägas att tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det viktiga här är att notera formuleringen "kunnat leda till" - det innebär alltså att förekomst av fysiska eller psykiska skador inte är avgörande för om något ska anses utgöra ett tillbud eller inte.

Ett tillbud är en händelse som kunnat orsaka skada, även om ingen skadats av händelsen. Det innebär att om en stor hylla brakar ner på en plats där det kunnat vara en person, så utgör den händelsen ett tillbud. Detta eftersom man kan tänka sig att hade en person råkat vara där när det inträffade, hade denne troligen skadats.


Det kan sägas finnas tre olika stadier i tillbudskedjan:

Riskobservation --> Tillbud --> Allvarligt tillbud

Låt oss exemplifiera med ett praktisk exempel - Oljefläcken i verkstaden.


Riskobservationen - man kan se att något skulle kunna leda till en olycka - exempelvis en oljebehållare som står på kanten av ett hyllplan inne i verkstaden. Man vet att om den ramlar ner så kan det orsaka en stor oljefläck på golvet.


Tillbudet - Det finns en faktisk oljefläck på golvet, som orsakats av att en oljebehållare vält. Oljefläcken utgör ett tillbud - eftersom risk för skada, om någon klivit i oljefläcken, föreligger.


Allvarligt tillbud - här har någon de facto klivit i oljefläcken och ramlat och vrickat foten.


Skillnaden mellan tillbud och allvarligt tillbud, är att allvarliga tillbud kunnat orsaka eller har orsakat allvarliga olyckor och skador. Arbetsgivaren är skyldig att anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket - en skyldighet som är straffbelagd på den fysiska person som är närmast personalansvarig. Vad som ska anses utgöra ett allvarligt tillbud är en bedömning som arbetsgivaren ansvarar för.


När ett tillbud orsakat en faktisk skada, så uppstår alltså både rapporteringsskyldighet till Arbetsmiljöverket som anmälningsplikt till Försäkringskassan.


Vikten av fungerande arbetsmiljöarbete

Reglerna för både arbetsskador och tillbud visar på vikten av att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen, med tydliga rutiner som är välförankrade inom hela organisationen. Det bör vara tydligt för alla vad som utgör en arbetsskada, såväl som vad som utgör ett tillbud och vilka tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket. En tydlig delegationskedja ska finnas på plats, så att rapporteringar inte hamnar "i limbo" och faller mellan stolarna.


Många arbetsskador och tillbud kan undvikas genom att ha en återkommande och fungerande rutin för riskbedömningar av verksamheten.


Har ni frågor kring arbetsskador och tillbud? Kontakta oss.