top of page

Vad är skillnaden mellan tillbud och arbetsskada?

Uppdaterat: 7 mars 2023

Arbetsmiljörätten består av en mängd begrepp och kan därför upplevas som ett komplicerat och svårt område. Tillbud och arbetsskada är två viktiga begrepp att känna till som både arbetsgivare och arbetstagare. Dessa företeelser är besläktade men inte samma sak. I den här artikeln reder vi ut skillnaden mellan tillbud och arbetsolycka, så kallade Oj och Aj.


Tillbud eller Oj

Formellt kan sägas att tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Det viktiga här är att notera formuleringen "kunnat leda till" vilket innebär att förekomsten av fysiska eller psykiska skador inte är avgörande för om något ska anses utgöra ett tillbud eller inte. Ett tillbud är en händelse som kunnat orsaka skada, även om ingen skadats av händelsen. Ett exempel är ifall att en stor hylla går sönder och saker på hyllan ramlar ner på en plats där det kunde ha stått en person, men utan att någon skadades vid tillfället. Om en person hade stått i närheten av hyllan vid olyckstillfället skulle den troligtvis ha kunnat skadas vilket innebär att olyckan klassas som ett tillbud.

Det kan sägas finnas tre olika stadier i tillbudskedjan, Riskobservation - Tillbud - Allvarligt tillbud

Riskobservationen - man kan se att något skulle kunna leda till en olycka - exempelvis en oljebehållare som står på kanten av ett hyllplan inne i verkstaden. Man vet att om den ramlar ner så kan det orsaka en stor oljefläck på golvet.


Tillbudet - Det finns en faktisk oljefläck på golvet, som orsakats av att en oljebehållare vält. Oljefläcken utgör ett tillbud - eftersom risk för skada, om någon klivit i oljefläcken, föreligger.


Allvarligt tillbud - här har någon de facto klivit i oljefläcken men utan att ramla eller skada sig.


Skillnaden mellan tillbud och allvarligt tillbud, är att allvarliga tillbud kunnat orsaka eller har orsakat allvarliga olyckor och skador. Arbetsgivaren är alltid skyldig att anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket, en skyldighet som är straffbelagd för den fysiska person som är närmast personalansvarig. Vad som ska anses utgöra ett allvarligt tillbud är en bedömning som arbetsgivaren ansvarar för.

Arbetsskada eller Aj

En arbetsskada är något som händer en anställd på väg till, på- eller från arbetsplatsen. Det är en skada eller sjukdom som har uppkommit på grund av en olycka eller som på annat sätt orsakats av eller i anslutning till arbetet. Det finns med andra ord en distinktion mellan arbetsplatsolycka och arbetssjukdom, vi reder ut begreppen nedan.

Arbetsplatsolycka

Arbetssjukdom

Vikten av fungerande arbetsmiljöarbete

Reglerna för både arbetsskador och tillbud visar hur viktigt det är att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen med uttryckliga rutiner som är välförankrade inom hela organisationen. Det bör vara tydligt för alla vad som utgör en arbetsskada, såväl som vad som utgör ett tillbud och vilka tillbud som ska anmälas till Arbetsmiljöverket. En utpräglad delegationskedja ska finnas på plats, så att rapporteringar inte hamnar "i limbo" eller faller mellan stolarna. Många arbetsskador och tillbud kan undvikas genom att ha en återkommande och fungerande rutin för riskbedömningar av verksamheten.

Ett tillbud kallas för Oj och en arbetsskada kallas för Aj.

Sammanfattningsvis kan konstateras att skillnaden mellan tillbud och en arbetsskada är att ett tillbud är en "nästanolycka" vilken inte inneburit en skada jämfört med en arbetsolycka eller arbetssjukdom där någon kommit till skada. När ett tillbud, oavsett allvarlighetsgrad, orsakat en faktisk skada övergår det till en arbetsskada och det uppstår rapporteringsskyldighet till både Arbetsmiljöverket samt anmälningsplikt till Försäkringskassan. En arbetsskada ska alltid anmälas till Arbetsmiljöverket och till Försäkringskassan.


תגובות


bottom of page