top of page

Undantag från turordningen - De nya reglerna

Sedan 1 oktober 2022 gäller den reformerade Lagen om anställningsskydd, LAS.

En av de större förändringarna är regleringen i 22 § om turordning. I tidigare LAS fick företag med färre än tio anställda undanta två personer från turordningen. Nu har begränsningen om verksamheter med 10 anställda tagits bort och antalet personer som kan undantas har utökats till tre personer.

Som huvudregel gäller principen om 'Sist in - först ut', och det är på den principen turordningen vilar. Det vill säga att den med kortare anställningstid ska sägas upp först.


Det innebär att man vid en arbetsbristsituation innan man omplacerar eller säger upp personal ska upprätta en turordningslista och att det genom den listan bland annat kan utläsas vilka roller som finns i bolaget (eller inom aktuell driftsenhet) och hur lång anställningstid som vardera anställd har. Utifrån personernas kompetens och hur förändringarna i verksamheten väntas påverka bemanningen kan det konstateras vem eller vilka som påverkas av förändringen inom verksamheten och alltså ska omplaceras eller sägas upp.


Vissa anställda undantas från turordningen. Det kan handla om ägare, deras närstående eller personer som har särskilt anställningsstöd.


Bedömningen om hur turordningslistan påverkar utfallet av en omorganisation baseras på respektive anställds kompetens eller möjlighet att inom rimlig tid, ofta inom en period om några få månader, har möjlighet att skaffa sig tillräcklig kompetens för att då omplaceras till en annan roll - om den rollen som den anställde sedan tidigare innehar försvinner i och med omorganisationen. Finns det lediga roller i verksamheten kommer ingen arbetstagare sägas upp. Om personen vars tjänst tas bort i organisationsförändringen kan göra anspråk på en annan tjänst riskerar den som har den tjänsten att sägas upp istället.


I och med förändringen i LAS kan alltså alla arbetsgivare välja att undanta tre personer som arbetsgivaren bedömer har en särskild betydelse för verksamheten.


För att undvika missbruk av undantaget stipulerar regeln en karenstid om tre månader innan arbetsgivaren har rätt att på nytt nyttja möjligheten till undantag enligt 22 §.

Undantag från dessa regler kan förekomma i kollektivavtal.


Turordning vid uppsägning

22 § Vid uppsägning på grund av arbetsbrist ska arbetsgivaren iaktta följande turordningsregler.

Innan turordningen fastställs får en arbetsgivare, oavsett antalet turordningskretsar, undanta högst tre arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Om ett sådant undantag har gjorts, får inga ytterligare undantag göras vid en uppsägning som sker inom tre månader efter att den första uppsägningen skett.

Om arbetsgivaren har flera driftsenheter, fastställs en turordning för varje enhet för sig. Enbart den omständigheten att en arbetstagare har sin arbetsplats i sin bostad medför inte att den arbetsplatsen utgör en egen driftsenhet. Om arbetsgivaren är eller brukar vara bunden av kollektivavtal, fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Finns det i ett sådant fall flera driftsenheter på samma ort, ska det inom en arbetstagarorganisations avtalsområde fastställas en gemensam turordning för samtliga enheter på orten, om organisationen begär det senast vid förhandlingar enligt 29 §.

Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid. Vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Kan en arbetstagare endast efter omplacering beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren, gäller som förutsättning för företräde enligt turordningen att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Lag (2022:835).

Comentarios


bottom of page