top of page

Kan det bli försent att bestrida en faktura?

Vi får ofta frågor om felaktiga fakturor. Det kan finnas flera olika skäl till att man vill bestrida en faktura och det är många som undrar om finns någon gräns som innebär att man - när denna tidsgräns har passerats - inte längre har rätt att bestrida en faktura.


Preskriptionslagen

Huvudregeln är att det löper en tioårig preskriptionstid på fordringar mellan näringsidkare. Det innebär att man med giltig verkan kan skicka fakturor långt efter att fordran uppkom. Avtalsparter har en långtgående lojalitetsplikt gentemot varandra och ska agera lojalt, vilket innebär att även fakturor ska hanteras på ett för motparten förutsebart och korrekt sätt. Det är dock inget direkt lagbrott att vänta med att skicka fakturor på sina anspråk.


När det gäller invändningar mot en fakturas belopp så ska dessa riktas i anslutning till att man tar emot fakturan. Även detta är ett utlopp av lojalitetsplikten - dvs. att agera på ett sätt som är förutsebart och rätt gentemot sin avtalsmotpart. Däremot så finns det alltså inget lagstadgat krav mot att bestrida inom någon viss tid, som skulle innebära att ens möjligheter att invända mot framställd faktura skulle inskränkas eller försvinna.


Det som kan hända är att man genom sin passivitet, för tiden innan bestridandet, agerat på ett sätt som gjort att motparten trott att man accepterat fordran och dess storlek. Bundenhet genom passivitet är visserligen en undantagsregel, men kan inträffa. Då kan man argumentera för att en situation kan ha uppkommit som gör att man försuttit sin rätt att bestrida med rättslig verkan.


Rättsverkningar av bestridande av fordran

Även om man bör bestrida en inkorrekt faktura så fort som möjligt, kan man alltså som huvudregel med bindande verkan bestrida även efter att det gått en tid. För att ha grundad anledning att bestrida en faktura så måste man kunna presentera en rättslig grund. Exempel på sådan kan vara att det står fel summa på fakturan (avvikande från avtalat pris/felskrivning) eller att man reklamerat levererad vara eller tjänst och därför anser att man inte ska betala fullpris.


Rättsverkningarna av att en faktura bestrids, är att aktörer som inkassobolag och Kronofogden inte kan hantera fordran - eftersom den genom bestridandet blivit "tvistig".

För att man som fordringsägare då ska kunna få betalt för sina fakturor, måste man då vända sig till allmän domstol och stämma motparten på de pengar som man anser sig vara berättigad.


Man kan sammanfatta det hela med att konstatera att det bästa är att försöka agera på det mest korrekta sättet - både som fakturaavsändare och mottagare. Skicka era fakturor i nära anslutning till avslutat arbete, och gör eventuella invändningar med rättsligt underbyggda argument till motparten i samband med att ni tar emot fakturan. På så sätt kan man direkt hantera frågetecken och också lösa dem på bästa sätt.


Tveka inte att höra av er till oss om ni har några frågor!


Comments


bottom of page