top of page

Stöd till företag för ökade kostnader till följd av brexit

Uppdaterat: 3 juni 2022

Hösten 2021 beslutade EU om en förordning för att underlätta övergången för företagare med anledning av brexit.


Genom förordningen inrättades den så kallade Brexitjusteringsreserven (BAR). Regeringen har därför beslutat om en förordning som ger företag möjligheter att få stöd för ökade kostnader till följd av att Storbritannien lämnat EU.

Den totala summan som Sverige fått för brexitstöd är 137 miljoner euro. Stödet som helt finansieras med EU-medel är inriktad på att hantera en ökad regelbörda. Stödet lämnas som s.k. försumbart stöd och kan därför även avse kostnader som redan uppstått för företagen.

– Nu skapas möjligheter för framför allt mindre och medelstora företag i Sverige att minska kostnaderna för den administrativa börda som kan ha uppkommit till följd av brexit säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Stöd får lämnas för konsult- och rådgivningstjänster, direkta kostnader för godkännande eller märkning av produkter som även fortsättningsvis ska saluföras i Storbritannien liksom för deltagande i mässor och liknande. Stöd ska också kunna lämnas för investeringar i hamninfrastruktur, såsom terminalbyggnader och liknande, till den del infrastrukturen är nödvändig för statens myndighetsutövning.

Genom den beslutade förordningen införs också en möjlighet för statliga myndigheter att få ersättning för ökade kostnader med anledning av brexit.

Stöd kan lämnas för kostnader under perioden den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2023. Mer information om detta finner ni på Regeringens webbplats >>

Comments


bottom of page