top of page

Semesterförläggning - vad händer om man inte kommer överens?

Uppdaterat: 27 maj 2021

Tiden går fort och det dröjer inte länge innan sommaren är här, och inför den kommer frågan om uttagande och förläggning av semester.


Kan den anställde vägra ta ut sommarsemester och istället ta ut den vid tillfälle under hösten? Hur ska man hantera en anställd som blivit sjuk under sin semester? Vad händer om man som arbetsgivare måste kalla in en anställd under semesterledighet?


Uttagande och förläggning av semester

Det är semesterlagen (1977:480) som innehåller de styrande reglerna avseende semester. Lagen är tvingande vilket innebär att möjligheterna att avvika från lagstiftningen genom enskilda avtal är begränsade. Genom kollektivavtal kan avvikelser förekomma, vilket innebär att är ni anslutna till kollektiv- eller hängavtal så bör ni kontrollera vad som gäller avseende semester även där. Vi går i denna framställan igenom vad som gäller enligt huvudreglerna i semesterlagen.


Sammanhängande period om fyra veckor

Semesterledighet finns till för att tillse så att den enskilde får ordentlig tid för återhämtning, och säkerställa så att man uppnår en god balans mellan arbetsliv och fritid. Det är bakgrunden till regeln i semesterlagen som säger att arbetstagaren skall få en sammanhängande ledighet förlagd under fyra veckor i perioden juni till augusti.


Förläggning i samråd

Semesterns förläggning ska ske i samråd mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Det är dock viktigt att i sammanhanget komma ihåg vad som gäller för det fall det inte går att komma överens kring uttag av semester - det är arbetsgivaren som i slutänden bestämmer.


Två månader i förtid

Om arbetstagaren och arbetsgivaren inte kan komma överens om förläggningen så ska alltså arbetsgivaren lägga ut semestern så som denne bestämmer. Arbetstagaren har dock rätt att få veta förläggningen i god tid inför ledigheten - minst två månader innan. Detta innebär att det gäller att börja planera för semestertiderna i god tid.


Sjuk under semestern

Om en anställd blir sjuk under sin ledighet, så kan dessa dagar återföras till semesterdagspotten och tas ut vid senare tillfälle. För att kunna få "tillbaka" dessa dagar, måste arbetstagaren snarast meddela sjukdomsförekomsten till arbetsgivaren - senast vid återkomsten till arbetet.


Inkallande av ledig personal

Under sin semester behöver inte arbetstagaren vara tillgänglig. Arbetstagaren kan dock inte vägra att komma in till arbetet om hen blir inkallad av arbetsgivaren under semestern. Arbetsgivaren har rätt att kalla in en ledig anställd till arbete under semestern bara om man kan påvisa synnerliga skäl. Synnerliga skäl är situationer som kan anses utgöra undantagsfall och som inte kunnat förutses eller planeras inför av arbetsgivaren. Ett typexempel på en sådan situation skulle kunna vara att alla som skulle arbetat blivit sjuka, eller någon annan liknande situation som i stort sett innebär att arbetsgivarens verksamhet står och faller på inkallandet av personalen. Arbetsgivaren ska då ersätta arbetstagaren för den ekonomiska olägenhet som kan uppstå - exempelvis kostnaderna för en redan inbokad resa med hotellvistelse som inte kan nyttjas o.dyl. Vidare kan arbetstagaren vara berättigad till skadestånd, om det skulle visa sig att arbetsgivaren inte haft synnerliga skäl för inkallandet.


Semesterpolicy

Har ni upprättat en semesterpolicy på er arbetsplats? En semesterpolicy kan vara bra att ta fram, där man bland annat kan klargöra för sina anställda hur, när och till vem semesterönskemål ska framställas; hur och till vem man ska anmäla eventuell sjukdom under semester; hur förläggning av semestern sker; arbetsgivarens rätt till inkallande under semester; sparande av semesterdagar m.m.


Har ni funderingar kring någon av semesterbestämmelserna eller har frågor om specifika delar i en befintlig semesterpolicy? Kontakta oss!Comments


bottom of page