top of page

När kunden bestrider fakturan

Inte kan man bedriva näringsverksamhet under särskilt lång tid utan att råka ut för att en kund bestrider någon faktura.

Vad gäller när en kund bestrider en faktura? Kan man ändå gå till Kronofogden och kräva in sin fordran? Vad händer om jag själv måste bestrida en oriktig faktura?

Vi går här igenom de olika situationerna och händelseförloppen och vad som rättsligen gäller vid ett bestridande och gången därefter.


Få betalt

Det finns lite olika sätt att få hjälp med att få betalt av en part som inte betalar sina fakturor, och de vanligaste är att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden eller sälja sin faktura till inkassobolag.


Att en motpart inte betalar kan bero på olika saker - det kan bero på att man har glömt att betala eller så är uppgifterna i fakturan felaktiga. Det kan också bero på att motparten vill undslippa betalningsansvaret, eller att man tycker sig ha rätt att innehålla betalning pga. att man anser motparten gjort sig skyldig till ett avtalsbrott. Det är i de två senare fallen som bestridande i regel uppstår.


Bestridande

Har man ingått ett avtal, där köparen beställer en vara som man som leverantör levererar en felfri vara i tid, så ska motparten betala den överenskomna summan för varan. Det händer att köparen, trots att man saknar grund, struntar i att betala fakturan och vid påminnelse bestrider betalningsansvar - trots att man saknar grund. Det är rättsligen inte korrekt att göra så, och illojalt mot ens avtalsmotpart - men rent praktiskt, kan ett bestridande ändå ske.

I det här fallet blir det en tvist på grund av att den ena parten vägrar utföra sin skyldighet enligt avtalet.

Den andra vanliga situationen är att en leverantör levererar en tjänst eller produkt som köparen anser inte uppfyller avtalets specifikationer eller krav, och att det därmed uppstår en tvist till följd av att parterna inte delar samma uppfattning. När leverantören då skickar en faktura, så bestrider köparen hela eller delar av fakturan, och baserar sitt bestridande på att mottagen produkt inte är avtalsenlig. I detta fall uppstod tvisten redan innan bestridandet företogs. Köparen har agerat rättsligen korrekt, eftersom man anser att det föreligger ett avtalsbrott och baserar sin bestridande på en gällande rättslig grund.


Rent rättsligt - vad gäller händelseförloppet hos Kronofogdemyndigheten eller inkasso - skiljer det sig dock inte mellan de olika scenariorna ovan.


'Tvistig fordran'

Det som händer när man bestrider en fordran, är att den blir 'tvistig'. Det innebär att parterna är oense om fordran och dess giltighet.

Kronogdemyndigheten och inkassobolagen kan inte hantera tvistiga fordringar just av den anledningen, eftersom det är en domstol som måste avgöra vilken av parternas inställning som är den rätta - är det fordringens ägare eller den angivna betalningsansvarige.


Stämning i domstol

Det finns alltså ingenting som hindrar en part från att faktiskt bestrida en fordran. Det är dock självklart att anledningen till bestridandet kommer att inverka på händelseförloppet därefter. Eftersom Kronofogden och inkassobolagen inte går vidare med tvistiga fordringar, så är fordringsägarens enda alternativ för att kunna få betalt - att driva frågan i domstol.


Att stämma i domstol kostar båda tid, energi och pengar. Ansökningsavgifter skiljer sig beroende på fordrans storlek - gäller det ett så kallat 'småmål' (dvs. den tvistiga fordrans storlek understiger ett halvt prisbasbelopp), så kostar ansökan 900 kronor. Gäller det större fordringar är kostnaden istället 2 800 kronor.

En domstolsprocess är utdragen och det kostar ofta icke-oansenliga belopp att aktivera ett juridiskt ombud som kan föra ens talan. Därför är det många som resignerar och sätter det hela på 'blåskontot', framförallt när det gäller fordringar som gäller mindre belopp.


Sammanfattningsvis

Vem som helst kan råka ut för att motparten bestrider ens faktura - oavsett om anledningen håller juridiskt eller inte. Fordran blir tvistig oavsett, vilket innebär att det är en process i domstol som gäller om man ska lyckas få betalt. Det är viktigt att framhålla att anledningen till bestridandet blir en central fråga som kommer prövas av domstolen, vilket innebär att den som bestrider utan rättslig grund löper stor risk att behöva betala ändå. I det fallet är också huvudregeln att denne får ersätta fordringsägaren för dennes rättegångskostnader.


CvZ Juridik har stor erfarenhet av att företräda våra klienter i domstol. Ni är välkomna att kontakta oss och bolla ert ärende och få en bedömning av det rättsliga läget i just er situation.
Comments


bottom of page