top of page

När kan arbetsgivare kvitta den anställdes lön?

Det är inte ovanligt att man som arbetsgivare tänker att man kan reglera en anställds uppkomna skuld till bolaget, genom att kvitta detta på nästa löneutbetalning.

Kan man verkligen det? Svaret är - ja och nej - det beror på.


Det finns en lag som reglerar arbetsgivarens möjligheter till detta genom lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.


Medgivande

Har arbetstagaren givit sitt medgivande till att arbetsgivaren kvittar uppkomna fordringar på dennes lön, så är det fritt fram för arbetsgivaren att alltså genomföra kvittning.

Många arbetsgivare för in ett kvittningsmedgivande redan genom anställningsavtalet, där arbetstagaren undertecknar att man godkänner att arbetsgivaren reglerar uppkomna skulder genom att dra av det på lönen - vilket kan vara ett bra sätt att få in möjligheten till kvittning på ett tidigt stadie.

Observera dock, att arbetstagaren när som helst kan återkalla sitt samtycke. Dras det tillbaka så har arbetsgivaren möjligheter till kvittning om nedan förutsättningar är uppfyllda.


Klar och förfallen fordran

Om ett medgivande inte finns eller har dragits tillbaka, har arbetsgivaren ändå möjlighet att kvitta en fordran som kan anses vara klar och förfallen om den uppstått i anställningen, och baseras på ett avtal som anger att kvittning på lön får göras (vanligen genom s.k. kvittningsavtal eller kollektivavtal). Arbetsgivaren får också göra en s.k. 'tvungen kvittning' - kvitta en fordran som avser ersättning för skada som arbetstagaren uppsåtligen vållat i tjänsten (exempelvis genom stöld, förskingring etc).


Kvittning får ske på lönefordran till den del som inte avser "särskilda kostnader" - till dessa hör exempelvis traktamente, utgifter för arbetsmaterial och resetidsersättning.

Kvittning får vidare bara ske till den del av lön som överstiger vad som krävs för arbetstagaren att klara 'existensminimum' - storleken på detta existensminimum varierar beroende på individens förutsättningen och familjesituation etc. och fastställs av Kronofogden.


Det är också värt att notera att Skatteverkets eventuella rätt till skatteavdrag har företräde framför arbetsgivares rätt till lönekvittning och det finns särskilda regler gällande utmätning i sammanhanget.


Har ni frågor gällande kvittning? Välkommen att kontakta oss!

Comments


bottom of page