top of page

Möjligheter till anstånd med skatt, och utökat stöd vid korttidsarbeteDen 14 april överlämnade regeringen fram tillsammans med Centern och Liberalerna Vårändringsbudget för 2020 med ytterligare åtgärder. Se sammanfattning av budgeten här.

För att stötta livskraftiga företag under krisen och minska antalet förlorade arbetstillfällen har regeringen stegvis presenterat flera krispaket med åtgärder för minskade kostnader, stärkt likviditet och bättre finansieringsmöjligheter. Nedan följer utdrag av det större skattemässiga insatserna.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Dessa regler innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Observera att anstånd inte beviljas för oseriösa företag som missköter sin ekonomi eller som har större skatteskulder.

Anstånd med moms

Alla företag, oavsett företagsform (innebärande att även egenföretagare, ideella föreningar och ekonomiska föreningar omfattas), kommer kunna begära anstånd med momsinbetalningar oberoende av om de redovisar sin moms månadsvis, kvartalsvis eller helårsvis.

Reglerna började gälla den 30 mars respektive den 6 april 2020 beroende på hur momsen redovisas, och kan tillämpas retroaktivt.

Helårsvis redovisning

För moms som redovisas helårsvis kan anståndet beviljas retroaktivt från och med den 27 december 2019. Det innebär att företag som har betalat in momsen från och med den 27 december 2019 kan få skatten återbetald av Skatteverket.

Anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader.

Halvårsvis/ kvartalsvis redovisning

För företag som redovisar moms månadsvis eller kvartalsvis kan anstånd beviljas retroaktivt för perioder från och med januari 2020.

Anstånd med arbetsgivaravgifter och preliminärskatt

Företag som har betalat in arbetsgivaravgifter och preliminärskatt på sitt skattekonto i februari och mars för perioder från och med januari 2020 kan få skatten återbetald.

Möjligheten till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.


Avgift och ränta tas ut på anståndet

Under de första sex månaderna av anståndet kommer endast en ränta på 1,25 procent tas ut. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad.


Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,1 procent per år, eller 1,6 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta. Jämfört med den nu gällande regleringen innebär detta en halvering av den sammantagna räntenivån.

Anstånd med preliminärskatt och egenavgifter för egenföretagare

För egenföretagare baseras preliminärskatt och egenavgifter på företagarens preliminära inkomstdeklaration, som lämnas i förskott inför året.


Egenföretagare lämnar alltså inte in någon motsvarighet till arbetsgivardeklaration varje månad och omfattas därför inte av det föreslagna anståndssystemet (förutom när det gäller moms, se ovan).

Egenföretagare kan däremot när som helst begära jämkning hos Skatteverket om de bedömer att inkomsterna under året kommer bli lägre än vad de har uppgett tidigare.

På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ändrar din preliminära inkomstdeklaration.


Återbetalning av preliminärskatt

Egenföretagare kan även under vissa förutsättningar få återbetalning av redan betald preliminärskatt. Skatteverket kan då fatta ett beslut så att företagaren får det som har betalats för mycket återbetalat till skattekontot.

På Skatteverkets hemsida finns information om hur du som egenföretagare ansöker om återbetalning av preliminärskatt.

Utökad avsättning till periodiseringsfond

Reglerna riktar sig främst mot små eller nya verksamheter som inte har haft tid eller möjlighet att bygga upp ekonomiska buffertar som kan användas i situationer med snabbt vikande efterfrågan och fallande intäkter.

Vad är periodiseringsfond?

Periodiseringsfond innebär att en del av beskattningen av inkomsten kan skjutas upp till ett senare år. Det kan också användas för att kvitta vinster som har gjorts under ett tidigare år med förluster som görs under ett senare år. Genom denna avsättning kan likviditeten förbättras.

Nuvarande regler

Enligt de nuvarande reglerna har enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag möjlighet att sätta av 30 procent av årets vinst, beräknad på visst sätt, till periodiseringsfond. Beloppet som sätts av till periodiseringsfond ett år måste återföras senast efter sex år.


Nya regler

De nya reglerna innebär att 100 procent av den skattepliktiga vinsten för år 2019 får sättas av till periodiseringsfond, upp till ett tak på 1 miljon kronor. För många näringsidkare kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor.


Genom detta kan många få tillbaka preliminärskatt som de betalat under 2019. Förslaget berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag.

Möjligheten finns dock fortfarande att göra avsättning enligt de nuvarande reglerna i stället, dvs. med 30 procent av underlaget. Vinsten måste återföras på samma sätt som enligt nuvarande regler, senast efter sex år. Det utgår inte någon ränta.

Om den ökade avsättningen innebär att för hög skatt har betalats för år 2019 återbetalas skatten till näringsidkaren, antingen i form av skatteåterbäring eller efter att en ändrad preliminärskattedeklaration har lämnats in. Möjligheten att ändra preliminärskattedeklarationen för år 2019 är öppen till och med den 30 juni 2020.

Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av den preliminära inkomstdeklarationen för 2019. Det går att använda Skatteverkets e-tjänst för detta.


Mer information på Skatteverkets hemsida om periodiseringsfonder här.

Korttidsarbete

Den nya lagen trädde i kraft den 7 april, men stödet kan godkännas retroaktivt från 16 mars.

Hittills har Tillväxtverket som är handläggande myndighet, fått in nästan 25 000 ansökningar varav cirka 16 000 i nuläget är godkända.


Korttidsarbete innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och stöttar arbetsgivaren ekonomiskt. Anställda får behålla en stor del av sin lön under korttidsarbetet samtidigt som företagets personalkostnader minskar.

Förslaget om korttidsarbete bygger på lag (2013:948) för stöd vid korttidsarbete. Skillnaden är att subventioneringsgraden utökas kraftigt under 2020. Staten står för 3/4 av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med huvudregeln i lagen där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten.

Den 14 april meddelade regeringen att man kommer förstärka systemet ytterligare så att arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent. Denna utökade möjlighet att minska arbetstiden föreslås träda i kraft den 1 juni och kunna användas under maj, juni och juli 2020.

Just nu finns närmare 20 miljarder kronor budgeterat för stöd vid korttidsarbete. Detta är tilltaget för att i genomsnitt 120 000 personer per månad kommer vara korttidspermitterade under perioden mars–december 2020. Om antalet deltagare blir större än så, kommer statens kostnader att öka i motsvarande grad.

För att se regler kring och förutsättningarna för stöd vid korttidsarbete, se här


Mer information

För att läsa mer om regeringens åtgärder med anledning av covid-19, så här.

För mer information om ändrade skatteregler med anledning av covid-19, se Skatteverkets hemsida här.

Comments


bottom of page