top of page

Måste man ha skyddsombud på arbetsplatsen?

Uppdaterat: 27 maj 2021

Arbetsgivaren är skyldig att arbeta aktivt med arbetsmiljöarbetet, och göra allt för att uppnå en arbetsplats dit arbetstagarna kan gå utan att riskera skador eller annan ohälsa. Detta görs utifrån lagstiftning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter och är ett arbete som "aldrig tar slut" - det är ett ständigt pågående arbete och förutsätter att man har arbetstagarna med sig.


Samverkan mellan arbetsgivare & arbetstagare

Arbetsmiljölagen är en grundläggande lag i regelverket kring arbetsgivarens skyldigheter inom arbetsmiljörätten. I dess kapitel 6 föreskrivs att arbetet med arbetsmiljön ska ske genom samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Beroende på verksamhetens storlek så ska denna samverkan ske genom skyddsombud, eller om man har minst 50 anställda - genom skyddskommitté.


Syftet med skyddsombud/skyddskommitté är att arbetstagarsidan ska ha en definierad och tydligt allokerad representant som ska vara en självklar del i arbetsmiljöns utveckling och delta i de olika arbetsmiljörättsliga aktiviteterna och allmänt representera arbetstagarna i detta arbete.


Förekomst av kollektivavtal på arbetsplatsen är ingen förutsättning för kravet på skyddsombud - har man minst 5 arbetstagare i verksamheten ska ett skyddsombud utses - har man minst 50 arbetstagare på arbetsplatsen ska skyddskommitté finnas.


Skyddsombudet ska utses av den lokala fackliga klubben, och om någon sådan inte finns - av arbetstagarna själva.


Vad händer om ingen arbetstagare vill vara skyddsombud?

Det är många arbetsgivare som inte är kollektivavtalsanslutna, vilket innebär att det saknas en lokal klubb som kan utse skyddsombud. Då är det upp till arbetstagarna att själva utse sin representant - men vad händer om ingen arbetstagare vill vara skyddsombud?

I detta läge är det inte ovanligt att man som arbetsgivare själv utser en arbetstagare till skyddsombud. Det är dock inte arbetsgivarens uppgift eller plats att utse vem som ska vara de anställdas representant i arbetsmiljöfrågor.


Arbetsmiljöverket har ingen tillsyn över kapitel 6 AML

Det sjätte kapitlet i arbetsmiljölagen är ett kapitel som Arbetsmiljöverket inte har någon tillsyn över. Det innebär att arbetsgivare som inte har skyddsombud inte riskerar någon sanktion från Arbetsmiljöverket. Det ska dock understrykas att arbetsmiljölagstiftningen och möjligheterna att uppnå en god arbetsmiljö förutsätter en samverkan och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagarsidan. Att ha en specifik person som arbetstagarna ser som sin "allierade" i arbetet med arbetsmiljön, och som kan representera arbetstagarsidan som kollektiv i arbetet tillsammans med arbetsgivaren, underlättar möjligheterna till framgångsrik samverkan.


Det Arbetsmiljöverket däremot har tillsyn över, är just att och på vilket sätt arbetsgivaren jobbar med arbetsmiljöarbetet. Är man ett lite mindre företag, där ingen person specifikt vill ta på sig ansvaret som skyddsombud ska man ändå aktivt arbeta tillsammans med arbetsmiljön på ett bra sätt. Det viktiga är att ha tydliga och nedtecknade rutiner, där man skapat har en klar delegering av uppgifter så att alla vet ens eget ansvar i sammanhanget.


Förklara för arbetstagarna fördelarna med skyddsombud

Många arbetstagare kanske skyggar från ansvaret som skyddsombud pga. att man felaktigt tror att man riskerar både arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga sanktioner om man skulle "göra fel". Man riskerar inte något formellt ansvar bara för att man är skyddsombud och gör fel. Det står i lagen att arbetstagare som utses till skyddsombud ska få rätt utbildning, befogenheter och ledighet från sin anställning för att kunna fullgöra sitt uppdrag. Brister i skyddsombudets utförande av sitt uppdrag kan ofta bero på en brist av något av dessa förutsättningar, vilket innebär att arbetsgivaren måste säkerställa att ett skyddsombud ges rätt medel för att kunna utföra sitt uppdrag.

Det är dock så att om det saknas kollektivavtal och det alltså inte finns något fack som utser skyddsombud – får arbetstagarna själva välja sin företrädare. Om ingen vill bli skyddsombud, och de anställde således inte får fram något skyddsombud, så är det så. Då får arbetsgivaren försöka hitta andra sätt att uppnå en framgångsrik samverkan tillsammans med de anställda på.


Kom ihåg att det viktiga är egentligen inte förekomsten av ett officiellt skyddsombud – det viktiga är att ni arbetar med arbetsmiljöarbetet och att de anställda får vara med och påverka detta arbeta, och framförallt att alla inom organisationen känner till sitt ansvar och vem man ska kontakta när man har frågor.

Kanske kan ni få någon hos er att genom utbildning kring vad arbetsmiljö är och vilka fördelar de anställda kan vinna genom att aktivera sig mer i arbetsmiljöfrågor, bli intresserad av ett uppdrag som skyddsombud?


CvZ Juridik erbjuder både kortare kostnadsfria webbinar och längre utbildningar för både arbetsgivare och skyddsombud. Har ni frågor kring utbildningar, reglerna om skyddsombud, eller arbetsmiljö i allmänhet? Hör av er till oss!

bottom of page