top of page

Saker att tänka på inför anställning av minderårig

Nu är sommaren här och det kanske är många som går och funderar på att anställa en skolungdom för ett sommarjobb. Som de flesta säkert känner till så gäller specifika arbetsmiljöregler gällande minderårigas arbete. Vi reder ut vad det är man ska tänka på inför en sådan anställning.


Arbetsmiljöansvaret för minderåriga AFS 2012:3

Den centrala föreskriften som avser just barn och ungdomar heter AFS 2012 :3 och handlar om minderårigas arbetsmiljö (dvs. de som inte fyllt 18 år).

Vi fokuserar i denna artikel på ungdomar, vilka definieras i föreskriften som ”minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår).


Kortfattat kan sägas att ni bör genomföra följande punkter när ni ska anställa en ungdom:


- Undersöka och riskbedöma

Det ska göras utifrån vetskapen att ungdomen ännu inte är fysiskt och psykiskt mogna. Man ska särskilt titta på om arbetsuppgifterna kräver ett stort ansvarstagande eller är fysiskt eller psykiskt betungande.


- Medicinsk kontroll

Regelbundna medicinska kontroller ska genomföras för att bedöma riskerna baserat på ungdomens fysiska och psykiska förutsättningar. Ska man anställa en ungdom för ett par månaders arbete med likartade arbetsuppgifter bör minst en kontroll göras.


- Vidta åtgärder

Här avses såna åtgärder som är avsedda att generellt minska risker, ex. inköp av skyddsutrustning och framtagande av rutiner.


- Introduktion och information

Arbetsuppgifterna ska beskrivas tillsammans med eventuella risker och hur dessa ska undvikas. Arbetet ska ske under ledning av lämplig person med relevanta kunskaper som fyllt 18 år. Behovet av ledning och tillsyn ska anpassas till ungdomens ålder, erfarenhet och utbildning.


- Information till vårdnadshavare

Man ska informera vårdnadshavare om arbetsuppgifterna och eventuella risker och åtgärder.


Ni rekommenderas att läsa föreskriftens samtliga 24 paragrafer och därigenom säkerställa att ni fullgör era skyldigheter.


Har ni frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss på CvZ Juridik.bottom of page