top of page

Förändringar i arbetsrättslagstiftningen

Uppdaterat: 16 juni 2021

Regeringen presenterade den 7 juni 2021 sina förslag på förändringarna i LAS - i enlighet med den så kallade januariöverenskommelsen. Förslaget har utarbetats av arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna som sedan har utretts på uppdrag av regeringen som nu har presenterat ett förslag.


Förslaget innebär bland annat omställningsförsäkring för företag utan kollektivavtal, rabatt på lönekostnaden för företag med kollektivavtal, utökade möjligheter till omställningar för arbetsgivare och utökat anställningsskydd för personer med tidsbegränsade anställningsformer.


Förslaget som nu ska ut på remiss är tänkt att gälla i sin helhet från 30 juni 2022. Syftet är att öka flexibiliteten och tryggheten på arbetsmarknaden för att säkerställa att arbetsrätten harmoniserar med arbetsmarknadens behov av möjligheter till omställning, internationell konkurrens och kompetensbehov.


Här följer en sammanfattning av några av de föreslagna förändringarna:


Omställningsstöd

 • Nytt omställningsstöd som ska skötas av Kammarkollegiet ska tillse att även arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal får tillgång till omställningsstöd.

 • Arbetsgivare som betalar för en omställningsförsäkring har möjlighet att från staten få 1,5 % av lönesumman i återbäring.

Uppsägningar

 • Den som blir uppsagd utan sakliga skäl har inte längre rätt till lön under tvistens gång.

 • Skadeståndet vid felaktiga uppsägningar höjs markant.

 • Vad som ska utgöra sakliga skäl ska kunna regleras i kollektivavtal.

 • Utökade möjligheter för arbetstagare att få ekonomiskt inkomststöd från staten under tvist.

Turordningsreglerna

 • Antalet personer som kan undantas från turordningslistan ökas från två till tre.

 • Den tidigare begränsningen gällande undantagsmöjligheten för företag med högst tio anställda tas bort - undantagsmöjligheten gäller nu alla företag oavsett storlek.

 • Undantaget kan nyttjas med minst tre månaders mellanrum.

Tidsbegränsade anställningar och arbetstid

 • Namnet på "allmän visstid" ändras till "särskild visstid"

 • Heltid ska gälla som norm. Har man inte kommit överens om annat ska anställningen anses utgöra en heltidsanställning.

 • Konvertering från visstid till tillsvidareanställning sker efter 12 månaders anställningstid under fem år stället för dagens 24 månader under en fem års period.

 • Beräkningen av anställningstid ändras. Möjligheterna till "ramavtal" för kortare anställningar begränsas.

 • Inhyrd personal ska efter en total arbetstid om 24 månader under en 36 månaders period erbjudas anställning i "kundföretaget" eller erhålla två månadslöner från kundföretaget.

Förslaget innebär också en rätt till omställning med studiestöd. Den som sägs upp från sitt arbete kan ha rätt till studiestöd under en period om 12 månader.


Vi följer utvecklingen och kommer uppdatera er löpande.

Ni är välkomna att kontakta oss om ni har några arbetsrättsliga frågor eller funderingar!

Comentários


bottom of page