top of page

Nu är det klart vad som gäller fastställande av jämförelsemånad

En för reglerna om korttidsarbete central fråga uppkom under våren hos förvaltningsdomstolarna. Fråga var hur man ska räkna jämförelsemånaden - dvs. den månad som ska avgöra huruvida en anställd ska omfattas av möjligheten till korttidsarbete, eller inte.

Domen innebär att jämförelsemånad ska vara den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattar beslut om godkännande av stöd, oavsett om jämförelsemånaden därmed infaller under stödperioden.


Kammarrätten - första instans, prövade frågan hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Ett bolag ansökan om preliminärt stöd för korttidsarbete avseende stödmånaderna juni-september 2020, nekades av Tillväxtverket . Ett av skälen angavs av Tillväxtverket vara att löneutbetalningar för två av de anställda i bolaget påbörjats en, respektive två månader, före stödmånaden och att detta är för kort tid för att lönen ska anses vara regelmässig. Man menade att jämförelsemånaden ska räknas vara den månad som är tre månader innan ansökt stödperiod.


Av lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete framgår att preliminärt stöd endast får lämnas för arbetstagare som varit anställda hos arbetsgivaren under hela eller delar av jämförelsemånaden samt för vilka arbetsgivaren varit skyldig att betala arbetsgivaravgifter under stödmånaden. Det framgår också att jämförelsemånad är den kalendermånad som infaller tre månader före den månad då Tillväxtverket tog sitt beslut.


Förvaltningsrätten konstaterade att Tillväxtverket fattade sitt beslut i oktober 2020. Av den anledningen är den korrekta jämförelsemånaden juli 2020 - dvs. tre månader innan oktober (beslutsmånad), inte mars 2020 - dvs. tre månader innan juni 2020 (ansökt start stödperiod).


Kammarrättens dom överklagades av Tillväxtverket.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställer kammarrättens dom. Jämförelsemånad ska vara den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattar beslut om godkännande av stöd, oavsett om jämförelsemånaden därmed infaller under stödperioden.

Detta innebär att det nu är helt klart hur jämförelsemånad i korttidsarbetessammanhang ska fastställas.Comments


bottom of page