top of page

Förberedelse för ansökan om stöd vid korttidsarbete

Uppdaterat: 8 apr. 2020

Den 7 april öppnar Tillväxtverket upp för inkommande ansökningar om stöd vid korttidsarbete. De flesta av er har säkert bra koll på reglerna kring korttidsarbete vid det här laget, men vi bjuder ändå på en liten sammanfattning.

- Har ni som har kollektivavtal träffat ett lokalt avtal med den regionala eller fackliga klubben avseende omfattning och berörda arbetstagare?

Om inte, kalla ert lokala eller regionala fack till förhandling avseende korttidsarbete.

- Ta tillsammans med facket fram en lista och förbered med relevanta uppgifter såsom berörda arbetstagares namn, personuppgifter, arbetstidsnedsättning och tjänstebeskrivning, anställningsdatum samt beräknat start och slutdatum för korttidsarbetet.

Det är än så länge inte helt klart fastställt vad som ska ingå i ansökan, men saknas något så kommer man ha möjlighet att komplettera.

Observera att den lokala överenskommelsen ni tagit fram, gäller alla anställda på företaget, oavsett om arbetstagarna är med i facket eller inte, eller tillhör annat fack.

Arbetstagare hos kollektivavtalsbundna arbetsgivare kan inte vägra korttidsarbete.

- Har ni som inte har kollektivavtal, ingått ett avtal med minst 70 % av de anställda inom en driftsenhet? En driftsenhet i detta avseende följer definitionen som i övrigt gäller i arbetsrättssammanhang, dvs. det är den del av ett företag som är belägen inom en och samma byggnad eller inom ett och samma inhägnat område, dvs. verkstad, butik, kontor osv. Arbetstidsförkortningen man väljer gäller alla i driftsenheten som signerat avtalet, och det är tyvärr inte möjligt att ge olika grupper olika nedsättning.

Här har ni exempel på avtalsmall att använda för ovan avtal.

- Har ni kontrollerat anställningstiden på de anställda vars arbetstid ni avser att förkorta? Stödet omfattar endast arbetstagare som var anställda 3 månader innan stödmånaden.

Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda omfattas av stödet om de uppfyller detta kriterium.

- Har ni sammanställt underlag som påvisar att ni hade en ekonomiskt stabil verksamhet innan krisen? En förutsättning för att vara stödberättigad är att man har lidit allvarlig ekonomisk skada till följd av covid-19 krisen. Exempel på sådant underlag är redogörande av historiska siffror och resultat.

- Kan ni visa att ni vidtagit ”relevanta kostnadsbesparande åtgärder”? Det är inte helt fastställt exakt vilka åtgärder som ska anses falla under denna definition, men de exempel som vi vet utgör exempel på kostnadsbesparande åtgärder är att man avslutat alla konsulter, inhyrd personal och personal som inte kan anses vara ”verksamhetskritiska” för den fortsatta driften. Detta innebär att man kan behålla tidsbegränsad personal och till och med konsulter, så länge man kan argumentera för varför dessa är så pass viktiga för den fortsatta verksamheten att man valt att ha kvar dem.

- Kom ihåg att det är viktigt att respektera korttidsarbetets arbetstidsmått.

Går en arbetstagare ned i tid 20 procent, får hen inte jobba mer än sammanlagt 80 procent.


Om det uppdagas att arbetstagare som ni fått stöd för gällande nedgång i arbetstid med exempelvis 40 procent, i realiteten bara gått ner 30 procent då denne jobbat mer än ”tillåtet”, så riskerar ni att bli återbetalningsskyldiga för stödet.

Den tid arbetstagaren inte är på jobbet, förfogas fritt över av den anställde, såvida ni med facket inte beslutat om kompetenshöjande åtgärder eller bisysslor.

Arbetsgivaren kan byta arbetstidsmått, om det uppdagas att man behöver arbetstagarna mer än korttidsarbetet tillåter. Har man kollektivavtal får man då kontakta facket och träffa en ny lokal överenskommelse gällande det nya korttidsarbetsmåttet.

Har man inte kollektivavtal får man då träffa ett nytt avtal med minst 70 procent av de anställda inom en viss driftsenhet.

Har ni frågor gällande detta tveka inte att höra av er till oss på CvZ juridik!

Comments


bottom of page