top of page

Bra att veta innan du tackar ja till ett styrelseansvar

Uppdaterat: 24 sep. 2020

Att bli erbjuden en plats i en styrelse är en ära och kan innebära erfarenhet, ett bredare nätverk och inflytande. Man ges möjlighet att vara med och påverka och förändra, och driva frågor vidare på ett konkret plan. Det man dock måste komma ihåg, är att man de facto också tar på sig ett stort ansvar, på ett personligt såväl som ekonomiskt plan.

Oavsett om det gäller en styrelsepost i en bostadsrättsförening, ett mindre företag eller en idrottsförening är det viktigt att veta vilket ansvar man faktiskt får när man träder in som styrelsemedlem. 

Många värderar inte- eller ens överväger det ansvar det faktiskt innebär att vara styrelsemedlem och att det kan bli fråga om ett personligt ansvar för den individuelle styrelsemedlemmen om något går fel. Man kan alltså personligen bli ekonomiskt ansvarig om styrelsen fattar beslut som strider mot reglerna, eller undlåter att agera i tid i exempelvis ekonomiska frågor som rör verksamheten.

En inte helt ovanlig situation, framförallt i lite mindre företag är att familjemedlemmar och vänner väljs in  i företaget.  Här är det av ytterligare vikt att  den som tackar ja till ett sådant uppdrag vet vad det innebär. Dels tänka över om det är värt risken att bli oeniga eller rentav ovänner till följd av skilda uppfattningar avseende styrelsearbetet. Dels också sätta sig in det praktiska frågorna som kan uppkomma - vad händer till exempel om  två personer som ingår i samma hushåll sitter i styrelsen – har dessa samma rösträtt? När räknas det som jäv? Vad händer om man inte upprättar en kontrollbalansräkning enligt aktiebolagslagen, i tid?

9 saker att tänka på innan du tackar ja till en plats i styrelsen

Innan du tackar ja är det bra att reflektera över följande 9 punkter;

1. Har du den tid och motivation som krävs?

Du kommer behöva sätta dig in i komplicerade saker som kräver mycket tid för att förstå. Finns det utrymme för detta i din vardag? Varför blev du tillfrågad? Det är viktigt att kontrollera vilken roll du kommer att ha i styrelsen och vad som förväntas av dig.


2. Har du rätt kompetens?

Det är mycket du behöver förhålla dig till i en styrelse. Det kan vara allt från hur bolagets finansiella ställning bedrivs och på vilket sätt man hanterar känsliga uppgifter och tillgångar som finns. IT-säkerhet, personalfrågor samt vissa lagar och förordningar är också saker du behöver sätta dig in i och förstå. Ett bra tips kan vara att gå en styrelseutbildning redan nu.


3. Får du ersättning i förhållande till din insats?

Styrelseansvar är det yttersta ansvaret man har på ett företag, det är större än som VD och givetvis bör du förhandla till dig rätt ersättning i förhållande till det ansvar som du faktiskt tar. Titta på statistik och förhandla till dig en ersättning som känns bra för dig.


4. Vilka intressekonflikter kan du hamna i?

Finns det risk för att du skulle kunna hamna i intressekonflikter bör du noga tänka över ditt beslut om styrelseansvar innan du tackar ja. Som styrelseledamot bör du alltid prioritera företagets intresse, identifiera dig med bolaget och göra avvägning utifrån den utgångspunkten. Tydlig dokumentation på allt som diskuteras och bestäms är en viktig del i ett styrelsearbete och din trygghet vid tvister.


5. Verkar ledningen och styrelsen bra?

Är ansvarsområden, förväntningar och strategi klart? Finns det ömsesidigt förtroende och full insyn? Strävar alla i ledningen efter samma mål? Finns det gamla eller risk för nya konflikter? Det är viktigt med bra kemi mellan styrelsemedlemmarna för ett lyckat samarbete annars kan det snabbt gå illa.


6. Vad får du prata om och inte?

I en styrelse får du ta del av information som är sekretessbelagd och det är viktigt att du är försiktig med hur du hanterar det. Det kan få stora konsekvenser om viss information skulle läcka ut på ett felaktigt sätt.


7. Hur hanterar du svåra beslut?

Du kan hamna i situationer då du kommer behöva ta tuffa beslut som exempelvis omorganisation eller att någons anställning behöver avslutas. Var därför beredd på att ta tuffa beslut och ha gärna en mentor eller ta hjälp av en rådgivare. Det ska alltid vara bolagets bästa intresse som ska sättas främst.


8. Finns tydlig dokumentation?

Finns rapporter med tydlig dokumentation om vad som diskuteras och bestäms? Det är särskilt viktigt att dokumentera om det finns meningsskiljaktigheter. Finns ett bra eget kapital och god likviditet? Är räkenskaperna godkända? Har revisor några kommentarer? Vem äger företaget?


9. Eventuell tvist

Eftersom du sitter som personligt ansvarig i en styrelse bör du vid uppkomst av tvist och oegentligheter ta hjälp av en jurist, innan eventuell skada inträffat. Du bör även kontrollera om styrelsen har en egen försäkring i bolaget, annars bör du se till att teckna en egen för att undvika att din privata ekonomi påverkas. Skulle tvist uppstå är du välkommen att kontakta våra jurister på CvZ Juridik.

留言


bottom of page