Korttidsarbete utan kollektivavtal och begreppet ”driftsenhet”

Uppdaterat: 27 maj 2021


För arbetsgivare som inte har kollektivavtal är förutsättningarna för att permittera sin personal andra är för arbetsgivare som omfattas av kollektivavtal. För de utan kollektivavtal krävs en en överenskommelse med minst 70 procent av de anställda inom en och samma driftsenhet.

Enligt Tillväxtverket följer definitionen av begreppet driftsenhet densamma som gäller enligt allmänna arbetsrättsliga regler som vid uppsägning pga. arbetsbrist.

När det uppstår en arbetsbristsituation så träder huvudregeln in att det är den sist anställde som får sluta först enligt ”sist-in-först-ut” principen. För att kunna se detta så måste man alltid upprätta en turordningslista, en uppställning av de anställda på företaget uppsatta efter anställningstid. Den med längst anställningstid står högst upp och sedan följer de anställda efter varandra utefter arbetstidens längd, med den med kortast anställningstid sist på listan.


Har man kollektivavtal så gör man turordningslistor per avtalsområde, dvs. man gör skillnad mellan arbetare och tjänstemän. Har man många anställda på olika ställen, så görs det även flera listor inom samma avtalsområde beroende av om man har flera driftsenheter.

Har man inte kollektivavtal så gör man en turordningslista enbart per driftsenhet, utan särskiljande mellan arbetare och tjänstemän.

Den stora skillnaden mellan denna korttidsarbetssituation och en ”vanlig” arbetsbristsituation, är att man här inte särskiljer på arbetare och tjänstemän vilket kan leda till praktiska problem. Eftersom man som icke-kollektivavtalsbunden arbetsgivare inte får korttidspermittera olika för de som tecknar avtalet om korttidsarbete, ska permitteringsgraden vara lika för alla. Detta är sannolikt inte helt optimalt för de företag som har både arbetare och tjänstemän som jobbar på olika avdelningar och som påverkas i olika utsträckning av covid-19 utbrottet.

Vad är en driftsenhet?

Med driftsenhet avses som utgångspunkt en sådan del av ett företag som är beläget inom ett och samma inhägnade område, dvs. fabrik, butik, restaurant, kontor osv. Vad som ska anses vara en driftsenhet är ibland dock inte helt lätt att fastställa. Vad händer till exempel med en person som bara jobbat hemifrån? Utgör hens arbetsplats en egen driftsenhet? Vad händer om ett och samma företag har kontor mitt emot varandra i två olika hus?

Arbete hemifrån

Den geografiska driftsenhetsdefinitionen kan inte upprätthållas helt utan undantag. I lagen anges ett fall när undantag från detta kan vara påkallat: när arbetstagaren har sin arbetsplats i sin bostad.

Det är dock inte så att enbart denna omständighet skulle medföra att den arbetsplatsen inte utgör en egen driftsenhet – regeln utesluter alltså inte att en arbetstagare som arbetar i sin bostad kan hänföras till en egen driftsenhet. Om det inte finns någon anknytning till annan driftsenhet kan arbetstagaren många gånger hänföras till en egen driftsenhet.


Det avgörande är om olika arbetsplatser ska ses som en sammanhållen enhet med hänsyn till hur verksamheten är organiserad och hur arbetet bedrivs, och om enheten ska ses som organisatoriskt självständig eller inte.


Olika byggnader

Huvudregeln är alltså att om h