top of page

Avsked eller uppsägning

När en anställd missköter sig så har arbetsgivaren - beroende på misskötsamhetens art och allvarlighetsgrad - möjlighet att säga upp personen pga. personliga skäl, eller lägga ett avsked. Det kan vara en svår avvägning att göra och skillnaderna i rättsverkningar kan bli stora. Vi ger er en kortfattad inblick och förklaring kring begreppen saklig grund och laga grund.


Saklig grund

För att kunna säga upp en anställning krävs saklig grund. Gäller det organisatoriska och verksamhetsmässiga skäl så är grunden för uppsägningen arbetsbrist, och arbetsbrist utgör med få undantag alltid saklig grund. Så är inte fallet med uppsägningsgrunden personliga skäl - där måste arbetsgivaren kunna visa att saklig grund har uppnåtts.


Laga grund

När en anställd begår allvarliga lojalitetsbrott gentemot arbetsgivare och beter sig på ett sätt som inte en avtalsmotpart ska behöva tåla, så har arbetsgivaren laga grund att avskeda den anställde. Ett avsked innebär att man omedelbart skiljs från anställningen utan uppsägningstid. Det finns en ordningsföreskrift i LAS som anger att arbetsgivaren ska ge underrättelse om avsked en vecka innan avskedet läggs - men det är som sagt en formaliaregel som inte innebär att avskedet blir ogiltigt om den inte följs. Arbetsgivaren kan dock behöva betala ett mindre skadestånd för avvikelsen.


Lojalitet

Det återkommande temat i samband med dessa ämnen är alltså just brott mot arbetstagarens lojalitetsplikt gentemot arbetsgivaren. En arbetstagaren som arbetar inom den privata sektorn har en långtgående lojalitetsplikt som innebär en skyldighet att sätta arbetsgivarens intressen framför sina egna. Sen är frågan i vilken grad man brutit mot lojaliteten - uppgår det till avsked eller är det "bara" grund för uppsägning pga. personliga skäl?


Olika rättsverkningar

Som vi redan berört så innebär ett avsked - till skillnad från en uppsägning - att anställningen avslutas direkt utan uppsägningstid.

Dessutom är det så att ett avsked - till skillnad från en uppsägning - inte kan ogiltigförklaras, såvida det inte står klart att arbetsgivaren inte ens haft sakliga skäl för uppsägning av personliga skäl. Det innebär vidare att en anställning vid uppsägning pga. personliga skäl - vid en ogiltigförklaring av den anställde - löper på under tvistens gång. Arbetsgivaren har därmed en skyldighet att fortsätta betala lön till den anställde fram tills tvisten är slutligt löst. Det gäller inte vid avsked.

Därför har många arbetsgivare valt att i dessa situationer avskeda den anställde - trots att man kanske "bara" haft skäl för uppsägning - eftersom man gjort den ekonomiska bedömningen att det är billigare med ett skadestånd än att det ska ticka lön under flera månader.


I samband med reformeringen av LAS så har detta tagits fasta på, och en av de föreslagna ändringarna i LAS är just att arbetsgivarens skyldighet att betala lön under tvister som rör uppsägningar tas bort. Detta för att få bort de avskedanden som uppenbart sker utan laga grund.


Det kan vara svårt att avgöra om man uppnått saklig - eller laga grund vid arbetstagares misskötsel. Hör av er till oss med era frågor!


留言


bottom of page