top of page

Arbetsmiljöverket ansökte om sanktionsavgift för fallrisk på byggarbetsplats

Två anställda på ett byggbolag riskerade att falla tio meter i samband med ett takarbete då de saknade tillräcklig skyddsutrustning. För detta får företaget betala en sanktionsavgift på 53 600kr. Uppgifterna som lämnats av arbetsmiljöinspektören är tillräckliga för att rätten ska döma i enlighet med Arbetsmiljöverket, trots att de fotografier som togs på platsen anses vara otydliga. Arbetsmiljöverket ansökte tidigare vid förvaltningsrätten i Karlstad om att ett byggbolag skulle påföras en sanktionsavgift på 53 000 kronor enligt arbetsmiljölagen.


Det var vid en inspektion av en byggarbetsplats i Karlskoga som myndigheten noterade två personer som utförde takarbete där det fanns en överhängande risk för att falla. Fallrisken bedömdes till tio meter eftersom fallskyddet där arbetet utfördes var bristfälligt. De två arbetarna bar förvisso fallskyddsutrustning men de var inte korrekt uppkopplade till denna.


Selarna var inte kopplade till skyddet

Den arbetsmiljöinspektör som utförde inspektionen framförde att man redan på håll kunde se att den ena personen rörde sig fritt utan antydan till att vara kopplad till något fallskydd. Det var detta som föranledde arbetsplatsbesöket från första början.

Inspektören noterade senare att båda montörerna var iförda personliga fallskyddsselar men att ingen av dem var uppkopplade. Den ena rörde sig helt fritt på taket utan kopplingspunkter och den andre arbetaren som langade ställningsdetaljer från takytan – saknade också koppling.

Domstolen noterade att sanktionsavgift enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska tas ut om fallskydd saknas och takarbete utförs där det finns risk för fall och fallhöjden är två meter eller högre.

Det var enligt Arbetsmiljöverkets inspektion visat att byggbolaget inte uppfyllde kraven som ställs i de tillämpliga föreskrifterna, på den aktuella byggarbetsplatsen. Sanktionsavgiften fastställdes därför till 53 600 kronor.


Överklagade otydlig bevisning

Bolaget överklagade till Kammarrätten i Göteborg och menade att fotografierna som användes som bevisning för att visa att arbetarna inte var kopplade till skyddsutrustningen var alltför otydliga för att läggas till grund för en bedömning.  


Kammarrätten kom dock fram till att de uppgifter som inspektören lämnat om hur inspektionen inleddes och genomfördes är så detaljerade och precisa att de själva kan läggas till grund för bedömningen. Med stöd av dessa uppgifter ansåg domstolen att förvaltningsrätten haft fog för att bifalla ansökan och avslog därför överklagandet.

コメント


bottom of page