Är uppsägning av ett avtal möjligt utan uppsägningsklausul?

I de allra flesta fall finns det uppsägningsbestämmelser i kommersiella avtal. Det förekommer dock situationer där det inte framgår tydligt vad som ska gälla om någon av parterna vill säga upp avtalsförhållandet. Antingen saknas bestämmelser helt, eller så är de bestämmelser som finns svårtolkade. Vi går igenom rättsläget för dessa situationer.


Avtal

I Sverige är huvudregeln att det i de flesta fall inte finns formaliaregler för hur ett avtal ska se ut eller innehålla, för att vara rättsligt giltigt och bindande. De exempel på avtal som kräver viss form är bland annat avtal om överlåtelse av fastighet och testamente.

Denna huvudregel innebär att avtal kan vara muntliga eller skriftliga eller uppstå konkludent. Ett konkludent avtal uppstår när parterna agerar på ett sätt som om avtal föreligger mellan parterna.


Avtal kan gälla för en viss tid, vilket innebär att man på förhand bestämt slutdatum. Dessa avtal avslutas antingen vid det bestämda slutdatumet, eller så anges avtalet fortlöpa om föregående uppsägning inte skett.

Avtal kan också löpa på tillsvidare - dvs. utan att parterna överenskommit om någon förbestämd sluttidpunkt.


Under uppsägningstiden ska avtalet löpa på som vanligt.


Uppsägning av avtal

När det gäller avslut av avtal så gäller det alltså att först etablera om parterna på förhand har bestämt hur det ska se ut, och med vilken tidsfrist.

I de fall det inte finns några tydliga på förhand bestämda regler kring uppsägning, så bör parterna främst försöka komma överens om uppsägningen. Om bägge parter är ense om att avtalet ska upphöra inom exempelvis 30 dagar, är det det som gäller.


Utmaningen kan uppstå när man inte kan komma överens, och bara den ena parten vill komma ur avtalet.


Etablering av skälig uppsägningstid

Det finns alltså ingen på förhand given generell uppsägningstid som man kan falla tillbaka på om ens avtal saknar desamma. Saknas uppsägningstid - och parterna inte kan komma överens, så måste man hitta en skälig och rimlig lösning.