Förhandla om villkoren när en anställning avslutas

Vid en nyanställning ska arbetsgivaren och arbetstagaren komma överens om villkoren som ska gälla, men när anställningsavtal tecknas vet arbetsgivaren och arbetstagare lite om hur relationen dem emellan kommer att utvecklas. Allt eftersom anställningen fortlöper utvecklas och förändras förutsättningarna och relationen vilket innebär att behovet av regleringar kommer att förändras över tid.

Många delar av anställningen regleras genom lag och kollektivavtal. Delar som inte omfattas av lag, kollektivavtal eller som av något skäl ska regleras på annat sätt kan hanteras i anställningsavtalet.


Men när anställningen upphör är det inte säkert att överenskomna villkor är den bästa lösningen för parterna. I många roller är dialogen och kontakten mellan den anställde och kunderna viktiga. I dessa fall kanske det inte är lämpligt att den anställde har kvar dessa arbetsmoment om denne ska gå vidare till en liknande roll inom en konkurrerande verksamhet. När en person ska sluta, frivilligt eller inte, riskerar dennes närvaro på arbetsplatsen att försämra arbetsklimatet för övriga personalen och efter en nödvändig period av överlämning kan det i många fall vara bättre att en eventuell ersättare får hitta sin roll i organisationen utan inflytande av en person som är på väg därifrån.


Vi har nedan samlat lite kort information kring hur man kan resonera när man kommer överens om nya premisser i samband med att en anställning upphör. Tänk på att en överenskommelse av den typ som avhandlas här ska träffas mellan parterna och är i normalfallet ingenting som ena parten ensidigt kan besluta om. Huvudregeln är att om inget annat överenskommits mellan parterna så gäller anställningsavtalet, kollektivavtalet och lagen.

Konkurrensklasul

Arbetsplikt

Rätt till återanställning