top of page

SÖKRESULTAT

183 objekt hittat för ""

Andra sidor (55)

 • Juristbyrå - Arbetsrätt & Affärsjuridik | CvZ Juridik

  JURIDIK MED NYTTAN I FOKUS Vi ger arbetsrättsligt och affärsjuridiskt stöd till företag och organisationer. CvZ Juridik är en juristbyrå med effektiva och affärsinriktade lösningar i fokus. Vår grundvärdering är att den praktiska nyttan med jurister och juridiska tjänster ska vara konkret och tydlig - minska företagarnas risker och bidra till att skapa affärer. Våra tjänster tillhandahålls på ett pragmatiskt och tillgängligt sätt, för såväl stora och etablerade företag, som för mindre snabbt växande bolag. ​ ​ Hos oss på CvZ Juridik underlättar vi hanteringen av företagens juridiska utmaningar i stort. Det gör vi genom att fungera som er bolagsjurist på distans och tillhandahålla skräddarsydda juridiska paketlösningar. På så sätt kan och vill vi - till skillnad från traditionella advokater, arbetsgivarorganisationer och jurister - arbeta närmare våra klienter. ​ Som en juristfunktion i rummet intill. Vi hjälper till när frågan uppstår, och när tvisten är ett faktum – och med allt däremellan. Det är mycket att hålla koll på som företagare. För att ni ska kunna fokusera på att utveckla er verksamhet och överlåta de juridiska frågorna till våra kompetenta jurister, läs mer om vilket upplägg CvZ Juridik kan skapa just för er och ert behov genom våra förmånliga serviceavtal. Läs mer om våra serviceavtal Vi erbjuder juridisk rådgivning inom: Affärsjuridik Inom företagandet förekommer en rad juridiska utmaningar, stora som små, som måste hanteras löpande. Våra jurister har stor erfarenhet av att hantera juridiska frågeställningar inom det affärsjuridiska området. Läs mer om affärsjuridik Arbetsrätt Vi tillhandahåller rådgivning och stöd inom arbetsrätt och HR-juridik. Genom gedigen erfarenhet och med ett lösningsorienterat arbetssätt skapar vi rätt förutsättningar för att våra klienter ska kunna fokusera på sina verksamheter istället för att lägga tid och energi på långdragna eller komplicerade personalfrågor. Läs mer om arbetsrätt Branschjuridik Oavsett vilken bransch man är verksam i, så kommer det alltid finnas typiska utmaningar för just ert verksamhetsområde. Det innebär att det inom många branscher vuxit fram ett behov av branschspecifik juridik. Läs mer om branschjuridik SENASTE NYTT Regelefterlevnad Avtalsrörelsen 2023 - Märkets betydelse Jul 2022 – moms och avdrag vid julgåvor och julbord till anställda samt representation till kunder

 • Live Video | CvZ Juridik

  LIVE sändning med CvZ Juridik Länken gäller inte längre. Tillbaka till sida

 • 404 | CvZ Juridik

  There’s Nothing Here... We can’t find the page you’re looking for. Check the URL, or head back home. Go Home

Visa alla

Blogginlägg (95)

 • Företagsekonomi - Detta gäller för 2023

  Vill du ha ekonomikoll? Det är alltid viktigt att ha kontroll på ekonomin, både för företagare och enskilda. CvZ Juridik har sammanställt aktuell ekonomifakta för 2023 där vi bland annat presenterar vilka skattesatser som är bra att känna till, vilken ersättning som ska utgå för till exempel traktamente samt milersättning eller vilka avgifter du kan ha rätt att lägga på en faktura då kunden inte betalar i rätt tid. Läs artikeln nedan så har du koll på det viktigaste inför det nya året. Lönerevision 2023 Kollektivavtalen som förhandlades 2020 gällde som regel fram till och med april 2023. Det innebär att avtalsrörelsen pågår och nya kollektivavtal kommer att vara klara innan sommaren 2023. Vilka procent som kommer att gälla är ännu inte klart men fackförbundens krav och arbetsgivarorganisationernas respons tyder på en något högre procentsats än vad som gällt de senaste åren. Inflationstakten bedöms vara en starkt bidragande anledning till det. Arbetsgivaravgifter Sammanfattningsvis är arbetsgivaravgifter de sociala avgifter en arbetsgivare betalar till staten för anställda som utfört arbete åt arbetsgivaren. Full arbetsgivaravgift är 31,42 procent och består av ett flertal olika avgifter. Arbetsgivaravgiften omfattar: Sjukförsäkringsavgift om 3,55 % Arbetsmarknadsavgift om 2,64 % Arbetsskadeavgift om 0,20 % Allmän löneavgift om 11,62 % Ålderspensionsavgift om 10,21 % Efterlevandepensionsavgift om 0,60 % Föräldraförsäkring om 2,60 % Läs mer om arbetsgivaravgifter på Skatteverkets hemsida här. Egenavgifter Den som driver egen näringsverksamhet måste själv betala in sina sociala avgifter i form av egenavgifter. Full egenavgift för 2023 är 28,97 procent fördelat på: Sjukförsäkringsavgift om 3,64 % Arbetsskadeavgift om 0,20 % Arbetsmarknadsavgift om 0,10 % Ålderspensionsavgift om 10,21 % Efterlevandepensionsavgift om 0,60 % Föräldraförsäkringsavgift om 2,60 % Läs mer om egenavgifter på Skatteverkets hemsida här. Milersättning Milersättning är en skattefri kostnadsersättning vilken arbetsgivare betalar ut till anställda som reser inom arbetet. Nivåerna för rätt till ersättning ser olika ut beroende på om det är tjänstebil eller egen bil som används. Egenföretagare kan ta ut skattefria schablonbelopp som privat ersättning. Beloppen är följande: Egen bil 25 kronor/mil Tjänstebil bensin eller diesel 12 kronor/mil Tjänstebil el 9,50 kronor/mil Traktamente Traktamente är en kostnadsersättning vilket ska täcka ökade levnadskostnader under tjänsteresor eller tillfälligt arbete på annan ort. Ett traktamente är formellt sett skattepliktig men arbetstagaren har rätt till ett schablonavdrag vilket innebär att arbetsgivare kan betala ut ett skattefritt traktamente om 260 kronor per heldag eller 130 kronor för en halvdag. Sjuklön Anställda har de första 14 dagarna i varje sjukperiod rätt till sjuklön vid fall av sjukdom. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av den anställdas lön. Ett karensavdrag om 20 procent är ett engångsavdrag som baseras på en genomsnittlig arbetsvecka. Vid längre frånvaro än 14 dagar har anställda från dag 15 rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Brytpunkt för statlig inkomstskatt Inkomster över ett visst belopp innebär att, utöver inkomstskatt, också statlig inkomstskatt tas ut för löntagare, även kallat marginalskatt. För inkomståret 2023 är skiktgränsen 613 900 kronor, eller en snittlön på drygt 51 000 kr/mån, vilket medför att all beskattningsbar förvärvsinkomst som överstiger 598 500 kronor efter grundavdraget beskattas med 20 procent statlig inkomstskatt utöver inkomstskatten. För den som har fyllt 66 år vid årets ingång gäller en något högre gräns. Inkomstskatten är en skatt vilken alla anställda betalar till kommun och landsting på sitt arbete. Olika kommuner har olika skattesatser, år 2023 ligger genomsnittet på 32,23 procent. Läs gärna våra tidigare artiklar vilka behandlar prisbasbelopp, representation samt gåvor till anställda. Momssatser Moms eller mervärdesskatt är en skatt som konsumenter betalar till staten. Nästan alla företag lägger till moms vid försäljning av tjänster eller varor. Den generella skattesatsen är 25 procent vilket innebär 20 procent av priset på varan eller tjänsten. För till exempel livsmedel, restaurangtjänster eller hotell m.m. gäller 12 procent moms och för kultur, musik, vissa tjänster som reparation av cyklar, kläder eller skor är det istället 6 procent moms som är gällande. Påminnelse- och inkassoavgifter Det händer att kunder inte betalar en faktura i rätt tid vilket innebär ett ekonomiskt risktagande för företag. Kredittiden bestäms av företaget som säljer varan och vanligast är en betaltid om 30 dagar, även andra kredittider förekommer då egna överenskommelser är fullt möjligt. Har en kredittid gått ut och du inte fått betalt av din kund har du möjlighet att vidta åtgärder samt rätt till vissa lagstadgade avgifter. Förseningsavgift 450 kronor Påminnelseavgift 60 kronor Amorteringsplan Amorteringsavisering 60 kronor/avi Inkassoarvode 180 kronor Arvode betalningsföreläggande 380 kronor Ansökan betalningsföreläggande 300 kronor Arvode handräckning 420 kronor Ansökan handräckning 300 kronor Verkställighet 600 kronor/år Läs gärna vår artikel om hur länge man har på sig att bestrida en faktura här. Våra jurister är experter på företagande och företagsekonomi. Vi hjälper gärna till vid oklarheter eller frågor med anledning av ekonomi. Ta tillfället i akt och anmäl dig till vår halvdagsutbildning där du får fördjupade kunskaper och konkreta verktyg att hantera de ekonomiska risker just ditt företag skulle kunna stå inför.

 • Regelefterlevnad

  - därför är det så viktigt att ha koll på gällande lagar och regler! Regelefterlevnad är ett område som för många företagare kan te sig ganska ointressant och som ofta ses som svårt och komplicerat. Men det är ack så viktigt att ha koll på gällande lagar och föreskrifter. De flesta regelverk är i ständig förändring och det kan upplevas utmanade att själv hinna med att uppdatera alla de områden som verksamheten ska förhålla sig till. Vi hjälper Er! Regelefterlevnad, eller compliance som det också bruka kallas, innebär helt kort att företaget har koll på och efterlever regler, lagar eller befogenheter som gäller den egna branschen eller sektorn. Att som företag jobba proaktivt med regelefterlevnad innebär ett stöd i verksamheten och en större chans att identifiera potentiella risker. Ett företag som agerar medvetet och riskreducerande samt säkerställer att den tillståndspliktiga verksamheten bedrivs i enlighet med både externa och interna regelverk har goda förutsättningar för en hållbar och lönsam affärsverksamhet - med mindre risker. Inför årsskiftet sker en del förändringar som det som företagare kan vara bra att ha koll på. Vi presenterar ett urval förskrifter som börjar gälla per den 1 januari 2023 nedan. Ökat krav på säkerhetsdatablad Inför årsskiftet gäller flera förändringar inom området kemikaliesäkerhet vilket ställer krav om uppdaterade säkerhetsdatablad. Kraven avser främst en ökad informationsskyldighet. Rätt att kvarstå i anställning till 69 år Lagändringen innebär att en arbetstagare har rätt att vara kvar i anställning fram till utgången av den månad som han eller hon fyller 69 år. Det vill säga en höjning av pensionsåldern. Lagändringen påverkar även andra delar av anställningsförhållande såsom bland annat reglerna om uppsägningstid och företrädesrätt. Prisbasbeloppet höjs Prisbasbeloppet används inom socialförsäkringen och inom skattesystemet och påverkar bland annat garantipension eller sjuk- och föräldraförsäkringen. 2023 höjs prisbasbeloppet med 8,7 % från 48 300 kronor till 52 500 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet från 49 300 kronor till 53 500 kronor. Sänkt drivmedelsskatt Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter. Sänkningen innebär att priset inklusive moms sänks med 1 krona per liter i pump. Hur kan vi hjälpa Er? Vi på CvZ Juridik hjälper gärna till med de utmaningar som är specifika för just din bransch. Vi är experter på arbetsrätt, arbetsmiljö samt affärsjuridik och bistår med professionell rådgivning som är anpassad efter aktuell verksamhet. Med anledning av kravet om regelefterlevnad kan vi bland annat bistå med följande: Riskbedömningar och utredningar Utbildning och information om nya regelverk Upprätta policies och compliance-åtgärder Rådgivning Kontakta någon av våra jurister så hjälper vi Er!

 • Avtalsrörelsen 2023 - Märkets betydelse

  Arbetsgivare och fackförbund sätter ramarna Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivare och fackförbund som gemensamt reglerar den svenska arbetsmarknaden. Det här sättet att reglera och styra över hanteringen av löner och anställningsvillkor är unikt för Sverige och det är således arbetsmarknadens parter som regelbundet samarbetar och förhandlar fram de aktuella villkor som ska gälla för arbetsmarknaden. När en gällande kollektivavtalsperiod går mot sitt slut börjar en ny avtalsrörelse med syfte att skapa goda förutsättningar för nya avtal innan de gamla avtalen upphör att gälla. Under hela avtalsrörelsen pågår därför förhandlingar om nya kollektivavtal parallellt och det är fackförbunden och arbetsgivarorganisationer för respektive branscher som förhandlar om vilka löner och villkor som ska gälla för respektive bransch arbetsplatser. Industriförbunden sätter märket I skrivande stund är årets avtalsrörelse i full gång och kollektivavtal för respektive branscher förhandlas. Sedan 1997 är det industrisektorn som är normgivande eftersom det är den bransch som, internationellt sett, är mest konkurrensutsatt. När det är dags att förhandla nya kollektivavtal är det därför industrisektorn i Sverige som är först ut. Man brukar säga att det är industrin som sätter märket för löneutvecklingen för alla branscher vilket innebär att det är industriavtalen man sedan utgår från i övriga avtalsförhandlingar. Märket är således ett verktyg för en stabil och rimlig löneutveckling samt används som ett riktmärke för alla branscher i Sverige. Kommande periods löneutveckling Under slutet av oktober presenterade de fem facken inom industrin, IF Metall, GS, Livs, Sveriges ingenjörer och Unionen, sina krav i avtalsrörelsen 2023 vilket innebär att arbetet med Sveriges löneutveckling i övriga branscher påbörjats. De fem facken kräver löneökningar om 4,4 procent. Därutöver vill de även se en särskild satsning på avtalens lägsta löner, vilka i ett ettårigt avtal ska öka med 1 600 kronor i månaden. Facken vill även se att mer pengar betalas in till arbetarnas deltidspension och tjänstemännens så kallade flexpension. Kostanden ska rymmas inom de redan satta 4,4 procenten. Lönerna i Sverige har under de sista avtalsrörelserna stigit med omkring 2,5 procent vilket innebär att årets löneökningstakt påtagligt avviker från tidigare år. Industrifacken motiverar den högre löneökningstakten med att svensk industri går bra. De senaste åren har svensk industri ökat sina marknadsandelar utomlands, produktiviteten har utvecklats, investeringarna är stora och arbetskraftskostnaderna har inte stigit mer än i andra länder. Industriföretagen gör stora vinster och ligger just nu långt över det historiska genomsnittet samtidigt som sysselsättningen i Sverige är hög. En sammantagen bild gör därför att lönerna bedöms kunna öka i snabbare takt än i tidigare avtalsrörelser. Vad kan vi vänta framöver? Det första budet rörande märket är lagt och striden om löneutvecklingen är i gång. Med anledning av att märket är normgivande kan Sveriges alla branscher nu vänta sig intensiva förhandlingar mellan fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna. Alla branscher ser olika ut och den goda utveckling som industrin för närvarande har och har haft kan inte riktigt sägas överensstämma med övriga branscher i Sverige. Vi befinner oss i en, minst sagt, turbulent och osäker tid med en framtid som kan te sig tämligen bekymmersam varför vi framöver kan förvänta oss att vissa branscher inte instämmer i att löneökningar enligt märket är rimligt. Har du frågor som är kopplade till kollektivavtal eller annan arbetsrättslig utmaning? Våra jurister hjälper Er gärna! Kontakta oss här.

Visa alla

Evenemang (33)

Visa alla
bottom of page