top of page

SÖKRESULTAT

193 objekt hittat för ""

Andra sidor (54)

 • Bolagsrätt & Ägarfrågor | CvZ Juridik

  BOLAGSRÄTT & ÄGARFRÅGOR Stöd och rådgivning vid frågor rörande uppstart, företagsstrukturer, delägande och förändringar inom bolaget. Det finns en mängd lagar och regler att förhålla sig till när det kommer till företagande. Att välja rätt verksamhetsform är viktigt för att verksamheten ska kunna bedrivas så som ägarna har tänkt. ​ Kontakta oss vid frågor om just din verksamhet! Reglerna kring att starta företag har med åren blivit enklare och ställer mindre krav på grundarna. Men det innebär också att ett större ansvar lämnas på grundarna för att säkerställa att man uppfyller lagar och regler kring hur verksamheten bedrivs och förvaltas. Vilken bolagsform som passar bäst för er verksamhet beror på en mängd faktorer. Enkel hantering, personligt ansvar, delägares inflytande och antal ägare kan vara några avgörande faktorer. ​ AKTIEBOLAG ​ Aktiebolag är det vanligaste bolagsformen för etablerade företag. Huvudprincipen är att ägarna till ett aktiebolag inte har ett personligt ansvar för aktiebolagets skulder utan aktiebolaget är en så kallad egen, juridisk person. Reglerna kring start och drift av ett aktiebolag regleras genom lag och bolagsformen är lämplig för så väl ensam ägare som för flertal ägare. ​ Frågor om delägare, personligt ansvar och formaliteter som beslutsordningar är viktigt att ha en god insikt i. Genom vår rådgivning säkerställer vi att verksamheten bedrivs på rätt sätt och ni kan lägga fokus på att driva och utveckla verksamheten. ​ AKTIEÄGARAVTAL (KOMPANJONAVTAL) ​ Genom ett avtal kan delägarna säkerställa att sina respektive intressen tillvaratas på ett väl avvägt sätt, och är - näst intill bolagsordningen och aktiebolagslagen - ofta det viktigaste dokumentet för reglering av hur verksamheten ska bedrivas och hur förändringar inom verksamheten kan ske. ​ Genom att anlita oss för upprättande av aktieägaravtal kan vi se till att ni reglerar era mellanhavanden på rätt sätt. På så sätt kan ni undvika tvist eller osämja i framtiden. ​ BILDANDE AV BOLAG ​ Vi bistår med rådgivning kring registrering av företag. På så sätt kan ni vara säkra på att informationen som inges är korrekt och motsvarar era önskemål. ​ BOLAGSSTÄMMA OCH ÅRSSTÄMMA ​ Det kan vara svårt att veta vilket av bolagets organ som ska vara beslutande i olika frågor. Är det ett styrelsebeslut eller något som måste lyftas på en stämma? Om det är ett stämmobeslut - kan det tas på extrastämma eller måste det beslut tas på ordinarie stämma? Vi kan bistå er för att tillse att beslut fattas på rätt nivå och biträder er i ärenden där exempelvis tvist uppstått med anledning av hur beslut tagits. ​ AKTIER OCH AKTIEKAPITAL ​ Aktiebolagets regleras genom ägandet av aktier. Antalet aktier som finns i ett aktiebolag kan skifta. Ibland kan antalet aktier behöva ökas eller minskas. Aktier kan också överlåtas. Därtill finns särskilda regler rörande aktiekapitalet och dess förhållande till bolagets eget kapital som man som ägare och styrelseledamot i ett aktiebolag behöver känna till. Vi bistår er i frågor som rör aktier och aktiekapital för att säkerställa att ägande, ansvar och risk hanteras på ett korrekt och önskat sätt i verksamheten. Behöver du juridisk rådgivning? Vi hjälper bland annat till med: Upprättande av aktieägaravtal Rådgivning i ägarfrågor Biträde inför, under och efter bolagsstämma Rådgivning rörande aktiebolagslagens regler Nyemissioner och aktieöverlåtelser Kontakta oss idag!

 • Arbetsrättsliga utbildningar | CvZ Juridik

  UTBILDNINGAR INOM Arbetsrätt Ju mer ni kan, ju bättre kan ni hantera arbetsrättsliga utmaningar Arbetsrätten kan upplevas vara lite snårig att navigera i, och det finns en hel del fallgropar att undvika. Som den brittiska filosofen Sir Francis Bacon kom fram till, så är kunskap makt. Ju mer ni vet, ju fler fallgropar kan ni undvika. Våra jurister har flera års erfarenhet av att göra arbetsrätten förståelig och tillgänglig för icke-juristen och företagaren. Genom att kommunicera reglerna på ett pedagogiskt sätt och bygga upp våra utbildningar på rätt nivå, har vi spridit kunskap till många deltagare på våra seminarium och utbildningar.​ ​ ​ Allmänt övergripande och skräddarsydda utbildningar ​ Vi erbjuder utbildningar inom områden där vi besitter spetskompetens. Arbetsrätt är en av dem. CvZ Juridiks jurister har många års erfarenhet av att göra juridiken begriplig och hanterbar för våra företagare. Genom att tillämpa ett pedagogiskt förhållningssätt och bryta ner juridiken i mer lättförståeliga delar, lämnar du som kursdeltagare förhoppningsvis våra utbildningar med fördjupad förståelse inom diverse rättsområden. ​ Då vi vet hur mycket man som företagare har att göra så vet vi också hur värdefull tiden är. Därför erbjuder vi utbildningar som snabbt ger en generell överblick av rättsområden eller delar av rättsområden. Vi vet också att det finns många företagare som varit med länge och som genom åren lärt sig mycket arbetsrätt, och som skulle vilja få en fördjupad förståelse ​ - Vad gäller vid anställning och vid uppsägningar? - Hur uppnår man saklig grund för uppsägning? - Hur ska man hantera misskötsel på rätt sätt? - När kan jag ge en skriftlig erinran? - Vilka fallgropar ska jag titta efter i ett samarbetsavtal? - Hur gör jag en riskbedömning och en åtgärdsplan? - Hur ska jag hantera anklagelser om kränkande särbehandling? - Vad gör jag när min kund vägrar betala? ​ Ovanstående är exempel på frågeställningar som vi tar upp i våra utbildningar inom arbetsrätt, arbetsmiljö, avtalsrätt och övrig affärsjuridik. Allmänna utbildningar ​ Vi håller varje år ett antal utbildningar inom arbetsrätt. På grund av pandemin har vi inte kunnat ha fysiska utbildningar, vilket inneburit att vi kortat ned våra utbildningar till seminarium som hålls via länk. Exempel på ämnen inom arbetsrätten vi tillhandahåller, för närvarande via länk: ”Anställ rätt” - Här går vi bland annat igenom grundläggande lagstiftning på området, anställningsformer och vikten av att skriva anställningsavtal. ”Uppsägning eller avsked” - Det är en stor skillnad mellan dessa två processer både praktiskt och juridiskt. Vi går igenom dessa och förklarar när respektive åtgärd kan användas. ”Saklig grund för uppsägning – arbetsbrist och personliga skäl” - Tillvägagångssättet för uppsägning skiljer sig åt mellan arbetsbrist och en situation som hänför sig till personliga skäl. Båda situationerna gås igenom och vi tittar på vad som krävs för att uppnå saklig grund. Skräddarsydda utbildningar Som företag har man sina egna utmaningar. Kanske har ni egen HR personal som behöver utbildning inom specifika delar inom arbetsrätten, eller så har ni ett specifikt kollektivavtal som ni vill ha fördjupade kunskaper inom. Exempel på fördjupningskurser vi haft är: Den praktiska och rättsliga skillnaden – uppsägning pga. personliga skäl eller avsked Hanterande av långtidssjukskriven – arbetsanpassning och rehabilitering Få mer information om våra utbildningar Vi skräddarsyr utbildningar för er organisations behov och kunskapsnivå. Våra tjänster tillhandahålls på ett pragmatiskt och tillgängligt sätt, för såväl stora och etablerade företag som för mindre snabbt växande bolag. Skicka ett mail till oss för mer information.

 • Arbetsmiljö - Rådgivning Arbetsrätt | CvZ Juridik

  Vad är arbetsmiljö? Världshälsoorganisationen WHO har definierat arbetsmiljö på följande sätt: "Arbetsmiljö är en sammanfattande benämning på biologiska, medicinska, fysiologiska, psykologiska, sociala och tekniska faktorer som i arbetssituationen eller i arbetsplatsens omgivning påverkar individen." ​ Det omfattar med andra ord alla aspekter av det dagliga arbetslivet på arbetsplatsen. Med tanke på den tid varje dag som vi lägger på att jobba så är det självklart att när det inte finns struktur, harmoni och säkerhet på plats, så riskerar vi att utsättas för ohälsa. Om inte akut, så i vart fall i det långa loppet. ​ Arbetsmiljöträdet ​ Regelverket som styr arbetsmiljön i Sverige består av olika typer av regler, lagstiftning, förordningar och föreskrifter. ​ I rötterna har vi lagstiftningen och förordningarna. Stammen utgörs av det löpande, systematiska arbetsmiljöarbetet, och kronan och dess bladverk består av föreskrifter. ​ Vi har arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen som är den centrala lagstiftningen i sammanhanget. Däri anges syftet med arbetsmiljö och grundvärderingen att ingen ska riskera att bli sjuk eller dö pga. sitt arbete. Dessa är därför inte särskilt konkreta i hur man ska uppnå en god arbetsmiljö. Det har man lämnat åt regeringen att lösa. Regeringen har gjort detta genom att bemyndiga tillsynsmyndigheten Arbetsmiljöverket att mer detaljerat beskriva hur grundvärderingarna i lagstiftningen ska omvandlas till praktiskt arbete. Detta görs genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Eftersom olika branscher och verksamheter har olika risker och utmaningar så behöver dessa hanteras individuellt genom särskilda anpassade föreskrifter. Idag finns det ett hundratal föreskrifter, förkortade "AFS". ​ Det finns dock föreskrifter som är "universella" i den mening att de är tillämpliga på alla verksamheter, oavsett om man står i en gruva, en bilverkstad eller sitter på ett kontor. ​ Till dessa kan räknas: ​ Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM (AFS 2001:1) Organisatorisk och social arbetsmiljö - OSA (AFS 2015:4) ​ Dessa två föreskrifter är de absolut mest centrala och är en förutsättning för att kunna arbeta framgångsrikt med arbetsmiljö. ​ Nedan är föreskrifter som alla bör känna till: ​ Arbetsplatsen utformning (AFS 2009:2) Arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) Buller (2005:16) Arbetsanpassning och rehabilitering (1994:1) Belastningsergonomi (AFS 2012:2) Minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3) Ensamarbete (AFS 1982:3) ​ Som konstaterats finns det ett hundratal föreskrifter, vilket innebär att det finns många andra AFSer som man måste känna till och arbeta efter. Detta gäller framförallt om man arbetar i mer fysiska arbetsmiljöer som innefattar truckanvändning, kemikalier, höga höjder osv. ​ Friskfaktorer ​ Arbete med arbetsmiljö känns för de allra flesta, iallafall initialt, som en uppförsbacke. Dels för att det faktiskt är ett stort arbete att få på plats och ett omfattande arbete att upprätthålla. Dels kan det säkerligen uppfattas som ett område med negativ och problemorienterat fokus. ​ Därför kan det vara bra att försöka inkorporera ett positivt förhållningssätt. Det kan göras genom att anamma friskfaktorer , som syftar till att ge en optimistisk bild av verksamheten och framtiden. ​ Att ha det friska i fokus för sitt arbete är att arbeta utifrån och fokusera på faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom, är att jobba utifrån friskfaktorer. ​ Följande är exempel på friskfaktorer: Ha en gemensam målsättning ge de anställda socialt stöd på arbetet såväl som på fritid få de anställda att känna sig delaktiga i utveckling av verksamheten ha närvarande chefer; ge kollegor omsorg för anhörigas hälsa erbjuda fungerande utrustning ​ Fysisk arbetsmiljö ​ Traditionellt har man när man talade om arbetsmiljö, menat den fysiska arbetsmiljön. Detta eftersom det länge var hälsovådligt och i många fall livsfarligt på arbetsplatserna i Sverige under stora delar av 1900 talet. På 1970-talet utvidgades arbetsmiljön till att även innefatta "den mjuka arbetsmiljön". I och med 1977 års reform av arbetsmiljölagstiftningen omfattades även arbetstagarnas psykiska hälsa och välmående. ​ Psykosocial arbetsmiljö - den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA ​ Den psykosociala arbetsmiljön regleras framförallt i föreskriften "Organisatorisk och social arbetsmiljö". Under detta begrepp hamnar det som man kan kalla för den mer "abstrakta" arbetsmiljön, dvs. det som berör arbetstagarnas subjektiva uppfattningar och mående. Den är av naturliga skäl därför svårare att komma till rätta med och kräver att de anställda känner sig trygga med att vara ärliga angående de faktorer som stör deras psykosociala arbetsmiljö. ​ ​ Att uppnå en god psykosocial arbetsmiljö är mycket viktigt för att uppnå trivsel och lönsamhet. ​ AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö fokuserar på tre områden: ​ Arbetstidens förläggning Arbetsbelastning Kränkande särbehandling ​ Om någon av dessa faktorer haltar är det lätt att arbetstagaren kommer ur balans och får svårt att hantera balansgången mellan arbete och privatliv. Eftersom gränsen för arbete och fritid blir mindre och mindre skarp - speciellt i tider som präglas av hemarbete - så blir det extra viktigt att följa upp att förläggning av arbetstid sköts korrekt och att arbetstagarna vet vad man ska utföra och vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras. ​ Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM Det går inte att nog poängtera vikten av systematiskt arbetsmiljö arbete. Hela systemet är uppbyggt kring detta begrepp och arbetssätt. ​ AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete består av tolv paragrafer med tillhörande kommentarer. Vi rekommenderar alla att läsa dessa och ha som ambition att förankra föreskriften hos alla chefer och anställda. Denna föreskrift är avgjort den viktigaste enskilda föreskrift att ha koll på. ​ Det den förskriver och beskriver är alltså arbetsmiljöarbetets systematik och återkommande karaktär. Den föreskriver att arbetet ska vara en naturlig del av verksamheten och ske i samverkan med de anställda och facket. ​ Rent konkret handlar systematiskt arbetsmiljöarbete om att återkommande utvärdera verksamheten utifrån ett risk-perspektiv. Man ska alltså definiera risker som finns för ohälsa och arbeta aktivt för att minimera riskerna eller allra helst ta bort dem helt. Detta gör man i återkommande riskbedömningar med tillhörande åtgärdsplaner. Man kan säga att det systematiska arbetsmiljöarbetet är som ett hjul, bestående av fyra ekrar: ​ Undersökning/utvärdering av verksamheten Riskbedömning Åtgärdande av uppmärksammande risker Kontroll/uppföljning ​ ​ Arbetsmiljö och hemarbete ​ Hemarbete har för många varit en lyx och något som man sett som en anställningsförmån. I pandemitider har hemarbetet som företeelse dock fått sig en törn, när många längtar till kontoret och samhörigheten med kollegor och kunder. ​ Det man måste komma ihåg som arbetsgivare, är att ansvaret för de anställdas arbetsmiljö kvarstår hos arbetsgivaren även när den anställde jobbar hemifrån eller i övrigt på distans. ​ Ansvaret gäller alltså både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön, och innebär att man som arbetsgivare måste säkerställa att den anställde inte riskerar att drabbas av skada eller ohälsa genom arbetet utanför arbetsplatsen. ​ En förutsättning för att lyckas uppnå god arbetsmiljö är samarbete och dialog mellan den anställde och arbetsgivaren. ​ Ha uttalade mötesrutiner på plats och upprätthåll sedvanliga arbetstider, raster och pauser för att på så sätt minimera stressen som stora förändringar ofta skapar. Det är alltid bra att påminna de anställda om att försöka hitta en bra arbetsställning, att komma ihåg att röra på sig emellanåt - ställa sig upp, sträcka på sig, ta en nypa luft. Om möjligt - erbjud de anställda att ta hem tangentbord och mus, och kanske rentav skärm och kontorsstol. Försök se till att se och prata med varandra så mycket som möjligt - använd telefonen och videomötena så mycket som möjligt. Mejl är effektiva men inte så personliga. Var som chef mer närvarande i andra aspekter än bara jobbrelaterade saker. Arbetsmiljöarbete - ett ständigt pågående arbete ​ För att lyckas med detta viktiga arbete så är det viktigt att man förstår helheten. Det är viktigt att förstå att allting hänger ihop - allt från ergonomi, arbetstidens förläggning, övertidsfrekvens och trivsel. ​ Det är vidare av avgörande betydelse att tillse så att alla anställda samarbetar och samverkar med sina chefer vad gäller att uppnå god arbetsmiljö. För att lyckas med detta måste man tillse så att alla förstår vikten av arbetet, är införstådda med sina rättigheter och skyldigheter och har en tydlig bild av hur delegationskedjan ser ut. ​ ​ Delegationskedjan ​ Ingen kan göra allting. För att lyckas så måste man dela ut - delegera - ansvarsområden ut i verksamheten. De med mest kunskap om ett verksamhetsområde utmaningar och risker, ska också vara de som får arbetsmiljöansvaret delegerat till sig. ​ Observera att delegation i detta sammanhang inte innebär någon förskjutning är utdelande av det formella ansvaret. Det är alltid arbetsgivaren som har det formella ansvaret för arbetsmiljön. ​ En förutsättning för att kunna delegera ansvar är att den anställde får rätt kunskap och befogenheter att kunna axla en sådan uppgift. *månadskostnaden för Standard är 50 kr / omsatt miljon dock minst 799 kr / månad. Behöver du juridisk rådgivning? Kontakta oss idag! Tveka inte att höra av er till oss med era arbetsrättsliga utmaningar. Kontakta oss Senaste nytt om arbetsmiljö Visselblåsarlagen - kravet om en visselblåsartjänst 4 sep. 2023 Riskfyllda arbetsplatser – Arbetsmiljöverket inspekterar farliga och riskfyllda arbetsmiljöer 3 mars 2023 ARBETSMILJÖ

Visa alla

Blogginlägg (98)

 • Visselblåsarlagen - kravet om en visselblåsartjänst

  Har du fler än 50 anställda i ditt företag? I sådant fall behöver du ha koll på kravet om att erbjuda en visselblåsartjänst där dina anställda kan anmäla eventuella oegentligheter eller allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Kravet träder ikraft 17 december 2023 så det är hög tid att se över en lösning som passar ditt företag. Den 17 december 2021 trädde lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser ikraft, den så kallade visselblåsarlagen. Lagen innebär ett krav på att arbetsgivare ska erbjuda möjligheter för en arbetstagare att rapportera om ett missförhållande på arbetsplatsen. Kravet innebär också att arbetstagaren ska kunna vara anonym vid rapporteringen. Redan nu gäller lagkravet för alla offentliga arbetsgivare som har fler än 50 anställda samt för privata arbetsgivare som har fler än 249 anställda. I år börjar lagen omfatta även för alla privata företag med över 50 anställda. Syftet med lagen är att en arbetstagare tryggt och säkert ska kunna anmäla händelser på arbetet som strider mot lagstiftning eller etiska riktlinjer och är således en viktig funktion i ett välfungerande arbetsmiljöarbete. Den nya lagen kompletterar meddelarskyddet som är ett grundlagsskydd för den som är offentligt anställd samt vissa privata anställda inom till exempel skola, vård eller omsorg vilka lämnar uppgifter om oegentligheter på arbetsplatsen till media i publiceringssyfte. Dessa personer har fortsatt ett grundlagsskydd och påverkas med andra ord inte av den nya visselblåsarlagen som istället kan ses som ett komplement och ett utökat skydd. Visselblåsare ska följaktligen skyddas mot alla former av repressalier och om en visselblåsare ändå utsätts finns en rätt till skadestånd för den drabbade. Våra jurister är väl insatta i kravet på arbetsgivare att erbjuda en visselblåsartjänst och vi kan hjälpa dig vid eventuella frågor med anledning av det nya kravet. För att lagkravet ska uppfyllas finns högt ställda krav på visselblåsarsystemet. Visselblåsarsystemet ska vara säkert och en visselblåsare ska kunna förhålla sig helt anonym i förhållande till arbetsgivare och de särskild utsedda personer som handhar ärendet. De utsedda personerna ska därutöver vara oberoende och självständiga i förhållande till varandra. Alla som vistas på arbetsplatsen ska kunna använda visselblåsarsystemet och ska därför, utöver för anställda, bland annat finnas tillgängligt för volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare. Som förstås är det högt ställda krav på att ett säkert system för visselblåsning enligt gällande lag ska kunna ske och det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa att ett system som uppfyller kraven är på plats senast 17 december 2023. Kontakta oss så hjälper vi dig att skräddarsy en lösning som passar för just din verksamhet samt anmäl dig ovan till höstens kostnadsfria seminarium där vi går igenom allt du behöver veta för att följa lagkravet. Seminariet hålls på vårt kontor i Stockholm men erbjuds även online för de som inte har möjlighet att besöka oss på plats.

 • Hantera ärenden hos Kronofogden

  De flesta företag hamnar förr eller senare i en situation när en kund av en eller annan anledning inte betalar en faktura. Den här artikeln benar ut vad det innebär att ett ärende hamnar hos Kronofogden oavsett om någon har ett krav om betalning gentemot dig eller om det är du som har ett krav om betalning att rikta mot någon annan. Obetalda fakturor Anledningen till att en faktura inte betalas eller betalas i tid kan vara många, bland annat kan det föreligga fel på själva fakturan som gör att mottagaren inte vill betala eller så kan det vara fel i själva leveransen av en vara eller tjänst. Ytterligare en anledning kan vara att betalningsmottagaren helt enkelt glömt att betala eller inte har tillräckligt med likvida medel för betalning. Oavsett anledning kan situationen vara besvärlig för fakturautställaren. Detsamma kan gälla ifall att det är du som inte vill betala en faktura. Vad som är viktigt att tänka på är att det måste föreligga rättslig grund för att bestrida en faktura och därför inte betala den. Läs gärna mer om vad rättsverkningar av en bestridd faktura innebär här Betalningsföreläggande Kronofogdens uppdrag går kortfattat ut på att vara behjälpliga i sådant fall när en person eller ett företag vill ha betalt för en förfallen faktura och därför ansöker om betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande är ett krav om betalning med anledning av en förfallen faktura som den som ansöker vill ha hjälp med att få betalt för. Kronofogdemyndigheten är således den myndighet som har i uppdrag att hjälpa den som inte har fått betalt samt att ge råd och stöd till den som ska betala. Å ena sidan hjälper Kronofogden dig som fått ett krav om betalningsföreläggande att handskas med kravet. Om du har fått ett krav eller föreläggande om betalning är innebörden att det finns en fordran som den som ansöker vill ha betalt för. Kronofogden tar inte ställning till huruvida kravet är rätt eller fel. Är fallet sådant att du anser att det är ett felaktigt krav behöver du därför bestrida kravet i rätt tid. Om ett bestridande inte inkommer till Kronofogden innebär det att de kan komma att hantera kravet som om kravet är rätt och ett beslut om skyldighet att betala kan fastställas. Det är således viktigt att svara på ett krav om betalningsföreläggande oavsett huruvida du anser att det är rätt eller fel. Å andra sidan hjälper Kronofogden dig som har ett krav gentemot någon att få betalt för en förfallen faktura. Om du har fått ett beslut från Kronofogden kan du ansöka om hjälp med att driva in skulden. Sammanfattningsvis Kronofogdemyndighetens uppdrag är dubbelt och den hanterar både situationer där någon vill få betalt och när någon ska betala. Ifall att det föreligger ett krav om betalningsföreläggande som du som mottagare anser felaktigt måste du bestrida kravet. Innebörden av ett bestridande av kravet om betalningsföreläggande är att Kronofogden inte kan fatta beslut om skyldighet att betala och det blir istället upp till domstolen att avgöra huruvida kravet är riktigt eller ej. Våra jurister hjälper Er gärna med frågor som berör obetalda fakturor eller krav om betalningsföreläggande. Kontakta oss här.

 • Riskfyllda arbetsplatser – Arbetsmiljöverket inspekterar farliga och riskfyllda arbetsmiljöer

  Arbetsmiljöverket arbetar systematiskt med att inspektera branscher för att kontrollera att arbetsgivare förebygger arbetsmiljörisker. Under fyra år har Arbetsmiljöverket inspekterat arbetsmiljön hos cirka 5 000 arbetsgivare och kommit fram till att det i 8 av 10 fall föreligger arbetsmiljöbrister. I år har Arbetsmiljöverket extra fokus på olycksdrabbade och riskfyllda branscher. Arbetsgivaren har det yttersta ansvaret för att arbetstagare inte skadas eller far illa på arbetet. Många av de företag vi på CvZ juridik arbetar tillsammans med omfattas av grupperingen som Arbetsmiljöverket fokuserar extra på, det handlar bland annat om företag inom bygg och entreprenad, fordonsbranschen, verkstadsindustrin och den tillverkande industrin. Vi stöttar dessa företag bland annat genom rådgivning, information och utbildning. Med anledning av den höga risken har Arbetsmiljöverket publicerat ett självskattningsverktyg för både anställda samt den som är ansvarig för arbetsmiljön och säkerheten i verksamheten. I självskattningsverktyget kan företag få hjälp med att skapa en överblick av arbetet med säkerhetskulturen och identifiera var åtgärder behövs redan innan en kontroll görs. Självskattningsverktyget består av ett antal påståenden. Den som gör enkäten ombeds att ta ställning till påståendena och avgöra hur väl de stämmer in på vissa delar av arbetsmiljön på arbetsplatsen. Tanken med det här självskattningsverktyget är att få en ögonblicksbild av säkerhetsklimatet och utifrån det få förslag på förbättringsområden för arbetet med företagets säkerhetskultur. Begreppet säkerhetskultur kan vara lite förvirrande och otydligt, beskrivningen lyder enligt följande; “Säkerhetskulturen i en organisation är de individ- och gruppnormer, attityder, uppfattningar, kompetenser och beteendemönster som avgör engagemanget i säkerhetskulturen.” Sammanfattningsvis ska förstås att säkerhetskultur främst är hur saker och ting görs på din arbetsplats. Att ändra en organisations säkerhetskultur kan vara svårt, säkerhetskulturen är dock en mycket viktig del i ett övergripande hälso- och säkerhetsarbete och är således avgörande för framgången för alla hälso- och säkerhetsrelaterade prestationer. För att förändra attityder, beteenden och normer hos verksamhetens anställda krävs riktade insatser varför fler och fler företag aktivt med arbetsmiljöcertifiering som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du kan antingen välja att göra skattningen ensam eller att skicka ut den till hela arbetslaget för att sedan få en samlad bild. När självskattningen är genomförd får du en sammanställning av svaren och förslag på förbättringsområden för er säkerhetskultur. Andra delar av säkerhetskulturen kan också behöva utvecklas, oavsett vilka prioriteringar som föreslås från självskattningens resultat. Arbetsgivaren har alltid ansvaret för arbetsmiljön och att följa de regler som gäller den egna verksamheten, inbegripet arbetsmiljölagen och föreskrifter under den. Vid en inspektion kan Arbetsmiljöverket komma att ställa krav på alla områden, inklusive sådana som i resultaten av självskattningen har markerats som bra. För att lära dig mer om hur du arbetar med säkerheten på din arbetsplats erbjuder CvZ Juridik just nu en heldagsutbildning i det viktiga arbetsmiljöarbetet. Anmäl dig till kursen Arbetsmiljöansvar för chefer, skyddsombud & HR och skapa goda förutsättningar att klara gällande arbetsmiljökrav för din verksamhet.

Visa alla

Evenemang (41)

Visa alla
bottom of page