top of page

Ytterligare stödåtgärder till följd av covid-19

Uppdaterat: 24 nov. 2020

I kölvattnet av pandemins ”andra våg” har regeringen tillsammans med stödpartierna kommit fram till att följande åtgärder behöver vidtas.


Förlängd korttidspermittering

Enligt dagens regler kan korttidspermittering beviljas som längst nio månader i följd. Regeringen kommer att föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021.

I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. Lagens nivåer är 20, 40 och 60 procent. I januari, februari och mars 2021 kommer subventioneringsgraden dock vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni 2021 blir subventioneringsgraden 50 procent.

För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.

Förlängningen av stödtiden kombineras med en striktare hantering om godkännande för stöd för att säkerställa att stöd bara lämnas till de företag som uppfyller kraven för stöd och förhindra missbruk av stödet. Bland annat ska företagen som ansöker om stöd för korttidsarbete från 2021 redan vid ansökan lämna ytterligare underlag, till exempel avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare om korttidsarbete och uppgifter som styrker att företaget befinner sig i allvarliga ekonomiska svårigheter.

Från och med 31 januari 2021 ska utbetalningarna av stödet ske månadsvis.


Omställningsstöd i tre ytterligare månader


Regeringen föreslår att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för perioden augusti - oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019. Regeringen har sedan tidigare infört omställningsstöd för stödperioder mellan mars och juli.


Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Redan i mars införde regeringen en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar under ett år. Möjligheten att få anstånd gäller exempelvis inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Hittills har Skatteverket fattat omkring 100 000 anståndsbeslut. Regeringen föreslår att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket.


Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare i tre ytterligare månader


Det har beslutats om ett nytt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka hos Boverket.

Det kommer vidare att föreslås att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ges stöd för. Det kommer bli en ny ansökningsomgång för förlängningen. För att ha rätt till stöd krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019.

Lättnader i a-kassan och vilande-regler för företagare förlängs


Regeringen kommer föreslå att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021.

Det innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 också undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. Det beslutades även i juni 2020 att en företagare kan vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få a-kassa. Även denna tillfälliga regel förlängs till att gälla under år 2021. Syftet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

De aviserade förslagen kommer tidigt nästa år att överlämnas i en ändringsbudget för 2021.

Comments


bottom of page