top of page

Vad menas med ”ekonomiska svårigheter” i permitterings sammanhang?

För att kunna ansöka om stöd så måste man som arbetsgivare uppfylla vissa kriterier. Man måste kunna visa att man vidtaget ”nödvändiga kostnadsbesparande åtgärder” och man måste lida ekonomisk skada till följd av virusutbrottet.

Många ställer sig då frågan vad man ska definiera som ekonomisk skada och om detta då innebär att man inte får söka stödet i förebyggande syfte, då man ”vet” att det troligen kommer komma ekonomiska svårigheter i framtiden.

Detta är inte helt lätt att förstå sig på, då det inte finns helt tydlig information på Tillväxtverkets hemsida i frågan.


Tillväxtverket skriver:

”Företag som kan visa på tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter att klara de utmaningar som till exempel kommer i kölvattnet av covid-19. Svårigheterna ska alltså vara orsakade av ett förhållande utom arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet.”

Det vi vet av detta är att svårigheterna ska vara tillfälliga och allvarliga, och orsakade av omständigheter som ligger utom arbetsgivarens kontroll. Innebär det att man för att kunna söka stödet ska kunna påvisa röda siffror, konkreta ordernedgångar eller dalande försäljningssiffror? Måste man konkret visa på en framgångsrik verksamhet innan covid -19 utbrottet? Vad händer då om man är ett nystartat bolag utan historik?

Svaret är dessvärre att vi just nu inte vet exakt vad Tillväxtverket kräver.

Reglerna – som innan covid-19 utbrottet var oanvända – utvecklas hela tiden och det uppkommer konstant nya situationer och frågor som måste utredas för att kunna besvaras.

Det vi kan göra är att försöka hitta ledning i de förarbeten som ändå finns.


Där anges kortfattat följande:

- Arbetsgivaren måste tillhandahålla underlag som kan ge en ”god bild” av arbetsgivarens trendmässiga utveckling”

Detta eftersom det bara är arbetsgivare med god trendmässig utveckling som kan anses ha tillfälliga svårigheter.


En hållbar trendmässig utveckling innebär inte att arbetsgivaren måste uppvisa genomgående neutrala eller positiva indikatorer över tid. Tillfälliga nedgångar eller vissa finansiella svagheter utesluter inte att verksamheten är långsiktigt hållbar så länge det finns kompensatoriska faktorer.

- Arbetsgivaren måste visa att det är en tillfällig ekonomisk nedgång

Genom att tillhandahålla en ”tillbakablickande sammanställning” av ekonomiska data och nyckeltal som påvisar exempelvis lönsamhetsutveckling, skuldsättningsgrad, tillväxt och orderingång kan arbetsgivaren påvisa på den tillfälliga ekonomiska nedgången.

- Den ”tillbakavisande sammanställningen” måste avse en längre tid

För att en trend ska kunna utläsas av dessa data förutsätts vidare att de avser en viss tid.

Data som avser enstaka år kan i detta avseende endast erbjuda ögonblicksbilder av arbetsgivarens verksamhet. Om arbetsgivaren har bedrivit verksamheten under en tid som motsvarar en genomsnittlig konjunkturcykel, och därmed omfattar såväl upp- som nedgångar i den allmänna ekonomin, borde arbetsgivaren ha goda möjligheter att ge in tillräckliga ekonomiska data för bedömningen.

- Återgång till full produktion

Arbetsgivaren bör vid sin ansökan kunna göra sannolikt att man har för avsikt att återgå till full produktion och ordinarie arbetstider efter perioden med korttidsarbete.

- Gällande nystartade bolag

Regeringen har insett att ett nystartat bolag mot bakgrund av sin korta existens kan ha svårt att kunna ge in underlag enligt ovanstående, som påvisar att svårigheterna endast är tillfälliga. En ansökan från ett relativt nystartat företag måste i högre utsträckning baseras på antaganden och prognoser om hur verksamheten hade utvecklats för det fall arbetsgivaren inte hade drabbats av oförutsedda ekonomiska svårigheter. Detta ställer särskilda krav på att ansökan tydligt motiveras och förklaras samt att antagandena och prognoserna i möjligaste mån stöds av underlag.

- En brasklapp i sammanhanget är att de ekonomiska konsekvenserna måste vara ”måttliga”. De får inte ha påverkat bolaget så pass att det är konkursmässigt eller på obestånd, för då kan man inte söka stödet.

Sammanfattningsvis

Det kan sammanfattningsvis konstateras att det förefaller vara svårt att söka stöd enbart på grunden att man ”tror” att ordrarna kommer sjunka under hösten, eller att söka ”för säkerhets skull”. Tillväxtverket kommer att behöva någon typ av underlag som dels påvisar att man innan krisen var ett friskt och välfungerande företag, och att man sedan krisens inträffande, lidit ekonomisk skada.

Det är inte omöjligt för en start-up att söka stöd, men det kräver eventuellt ett än mer omfattande underlag för att påvisa att man – om covid 19 ej inträffat - på goda grunder skulle varit/var på väg att bli, ett friskt bolag. Underlaget kommer troligen till stor del utgöras av hypoteser och prognoser, utarbetade affärsplaner, kundavtal, förevisande av inställda investeringar eller annat underlag som man kan uppbringa.

Notera att en situation som många råkar ut för, även om orderingången i sig inte sjunker, är att många anställda sjukskrivit sig så fort de känt förkylningssymptom. Det innebär kanske ökade kostnader för vikarier eller att man rentav inte kan leverera pga. personalbrist.

En sådan situation borde rimligtvis falla in under ”ekonomisk skada till följd av covid-19”.

Vi håller er löpande uppdaterade när ny information släpps. Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

コメント


bottom of page