top of page

Struntade i skyddsutrustning - Arbetsgivaren slipper ändå undan företagsbot

Det är arbetsgivaren som bär huvudansvaret för arbetsmiljön och det räcker i många fall inte att arbetsgivaren ser till att personalen har rätt utbildningar och att adekvat skyddsutrustning och rutiner finns på plats. Väljer de anställda att exempelvis strunta i skyddsföreskrifter och det således brister i arbetsmiljön - är det ändå arbetsgivaren som är formellt ansvarig.


Hovrätten har prövat ett mål där en arbetare som saknade tidigare erfarenhet från arbete med byggnadsställningar, under sin första anställningsdag utförde arbete med byggnadsställningar. Han hade inte tilldelats någon personlig skyddsutrustning och saknade vid utförandet av arbetet tillräckligt fallskydd. När byggnadsställningen rasade föll arbetaren sex meter vilket medförde att han blev skadad och sjukskriven i över ett halvår.


Åklagaren ansåg att företaget hade brustit i sitt arbetsmiljöansvar och inte genomfört någon tillräcklig riskbedömning . Åklagaren väckte därför talan mot företaget och yrkade på en företagsbot om 400 000 kr.


Tingsrätten konstaterade att mannen skadats på grund av att han inte burit rätt skyddsutrustning. Den bedömde dock att en arbetsgivare ska kunna lite på att anställda iakttar de skyddsåtgärder som de har utbildning för. I och med det har företaget haft anledning att lita på att mannen använda rätt skyddsutrustning på rätt sätt.


Målet överklagades till Hovrätten som konstaterade att en arbetsgivare har ett långtgående ansvar för att tillse att rätt åtgärder vidtas i förhållande de risker som föreligger.


Det ska finnas tydliga rutiner för hur företag arbetar systematiskt med sin arbetsmiljö och i övrigt förhålla sig till arbetsmiljöverkets föreskrifter. Bl.a. rörande riskerna med byggnadsställningar.


Hovrätten anser att företaget har brustit i sitt ansvar att säkerställa att arbetsmiljön har varit säker. Hovrätten anser dock att mot bakgrund av att mannen haft rätt grundutbildning och därför vetat om vilka säkerhetsåtgärder som skulle ha vidtagits - men trots detta underlåtit att säkerställa säkerheten - frias företaget från företagsboten.


Hovrätten var inte enig i beslutet.


Värt att notera är att ett utfall där arbetsgivaren undkommer ansvar till följd av att arbetstagare skadas - oavsett om det är hänförligt till undlåtenhet att använda skyddsutrustning - är väldigt sällsynta. Huvudregeln i den praxis som finns kring ansvar vid arbetsskador är att arbetsgivaren hålls ansvarig för brister i arbetsmiljön - även om det alltså beror på arbetstagares oaktsamhet.


Har du funderingar kring ert arbetsmiljöarbete eller vill ha hjälp och stöd i att säkerställa att ni gör rätt är ni välkomna att kontakta oss. Vi har en gedigen erfarenhet av att arbeta med arbetsmiljörelaterade frågor.


Comments


bottom of page