top of page

Så kan man hantera de arbetsmiljörättsliga utmaningarna vid hemarbete

Det är arbetsgivaren som ansvarar för personalens arbetsmiljö även vid arbete hemifrån.

I nedan text ger vi några tips på vad man som arbetsgivare kan göra för att minska riskerna kopplade till hemarbete.

Ansvaret för arbetsmiljön ligger alltså lika tungt på arbetsgivarens axlar när det gäller arbete hemifrån som för arbete som utförs på arbetsplatsen. Arbetsmiljöansvaret gäller både de fysiska förutsättningarna som de sociala- och organisatoriska förutsättningarna.

Nu när många tvingas sitta och arbeta hemifrån med anledning av pandemin, så kan man se att de psykosociala riskerna rentav överstiger de fysiska riskerna. En adekvat arbetsplats går tämligen enkelt att åtgärda genom tillhandahållande av en bra kontorsstol, skärm eller ergonomisk mus. När det gäller de mer abstrakta parametrarna som en social isolering innebär, är åtgärderna inte lika uppenbara.

Identifiera riskerna

Många människor har svårt att förhålla sig till det gränslösa arbetslivet. Detta kan te sig på olika sätt. Vissa har svårt att begränsa sitt arbete och har svårt att ”stänga av” när arbetsdagen är slut. Andra kanske har motsatt problematik – motivationen tryter och produktiviteten går ned.

Hemarbetet kan göra det svårt för många att själva reglera när de ska ta paus och lunch när det inte finns en tydlig struktur. Å andra sidan finns det även risk för att produktiviteten minskar mot bakgrund av att motivationen tryter. Detta beror naturligtvis på en rad olika saker – den enskilda individens disposition; vana vid hemarbete; förmåga att arbetsleda sig själv och organisera sitt arbete.

Nu när den sociala kontakten med kollegor minskat drastiskt så riskerar många att känna sig isolerade vilket ökar risken för psykisk stress. Utan regelbunden uppföljning och avstämningar riskerar man att de anställda har svårt att prioritera i sitt arbete och därmed få en ohälsosam arbetsbelastning, eller rentav sluta leverera.

Agera konkret

När man identifierat riskerna med hemarbete, är det viktigt att försöka förebygga dem genom olika åtgärder. Det är arbetsgivarens ansvar att säkerställa så att medarbetarna får tid till återhämtning och har en rimlig arbetsbelastning och stressnivå. Arbetsgivaren måste därför skapa förutsättningar för en bra balans mellan krav och resurser.

- Tydlighet

Vad förväntas av de anställda? Det kan i undantagsfall finnas situationer där de anställda måste vara tillgängliga efter arbetstid - det kan vara en tillfällig arbetstopp eller en specifik affär som kräver det. Men som huvudregel så bör det vara tydligt för de anställda att det inte förväntas av dem att vara tillgängliga dygnet runt. Vad är förutsättningarna för uttag av övertid? Kan arbetsuppgifter omfördelas något så att inte enskilda personer jobbar över för mycket? Är alla anställda insatta i vad som gäller för det fall de är permitterade?

- Information

Det är av största vikt att de anställda informeras om vikten av att ta eget ansvar för sin hälsa. Är det något som inte känns bra i arbetsflödet eller den fysiska arbetsmiljön så ska det kommuniceras. Det är arbetsgivarens ansvar tillsammans med den anställde att se till så att den anställde får möjlighet till lagstadgad återhämtning, och att den anställde inte arbetar för mycket. Det är viktigt att påminna om att ta paus, rast och fika - även om man inte befinner sig på arbetsplatsen.

- Rutiner

Genom att sätta upp tydliga avstämningstidpunkter, möten och uppföljningssamtal ökar man möjlighet och incitament till kommunikation, vilket leder till en större transparens och förtroende. Arbetsgivaren får möjlighet att se över de anställdas arbetsbelastning och diskutera arbetsuppgifter och prioriteringar, vilket innebär att man kan säkerställa att den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fungerar. En återkommande uppföljning är naturligtvis även av vikt för arbetsgivarens möjligheter att följa upp personalens arbete.

Det är å andra sidan viktigt att hålla nere antalet mötestillfällen till en rimlig nivå, där man också har en tydlig agenda att avhandla. Att ha massa möten utan specifikt syfte, innebär för många en ökad stress då det "äter tid" utan att ge något.

- Underskatta inte det sociala

Det är på många arbetsplatser av värde att försöka upprätthålla den kollegiala samhörigheten. Vad skulle fungera på just er arbetsplats? Schemalägg en specifik fikatid en dag i veckan; anordna träningsövningar på lunchtid; planera in en månatlig aw, quiz eller dylikt.

Kontakta oss!

Arbetsmiljölagstiftningen kan kännas lite diffus och svårgreppbar. Har ni frågor kring arbetsmiljöarbete eller vill bolla specifika utmaningar hos er är ni varmt välkomna att kontakta oss direkt.


コメント


bottom of page