top of page

Säkrare snöskottning

Arbete på hög höjd är farligt i allmänhet. Lägg till ett halt tak, kyla, vind och snö och man har genast en livsfarlig situation framför sig. Att genomföra en korrekt riskbedömning, erbjuda rätt skyddsutrustning och ge ordentliga instruktioner är A och O - speciellt för säsongsarbetare som i många fall saknar ordentlig erfarenhet.


Ansvar för företag som skottar tak Ett företag som åtar sig att skotta snö från hustak ska agera utifrån sitt arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen och säkerställa så att ingen arbetstagare ska riskera att skada sig eller drabbas av annan ohälsa på jobbet.

En grundförutsättning för det är att arbetsgivaren inför utplacering av arbetstagare till arbetsställen, gör en ordentlig riskbedömning enligt reglerna i föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Rent konkret innebär det att genom syn på plats och bedömning av övriga förhållanden och faktorer som kan påverka, identifiera risker - samt vidta åtgärder för att minimera eller rentav ta bort dessa risker.

Det är icke desto mindre viktigt att dessa risker delges de anställda. Vidare ska arbetsgivaren säkerställa så att alla arbetstagare fått tydliga instruktioner och informeras vem eller vilka man ska vända sig till vid frågor eller uppkomna händelser. Detta innebär att riskbedömningarna och instruktionerna måste vara förankrade genom hela arbetsstyrkan - från chef till takklättrande anställda.


Arbetsgivarens ansvar En arbetsgivare som åtar sig snöskottning från hustak har följande skyldigheter:

  • Undersöka taken innan personalen påbörjar sitt arbete.

  • Förvissa sig om att takets säkerhetsanordningar är i gott skick. Det är långt ifrån alla gånger som befintliga anordningar är tillräckliga för ändamålet.

  • Informera de som ska utföra snöskottningen om riskerna i arbetet.

  • Förvissa sig om att arbetstagarna har kunskaper och nödvändig kännedom om vad de måste tänka på och göra för att undgå riskerna.

  • Tillhandahålla för arbetet lämplig och godkänd personlig skyddsutrustning – fallskydd, skyddshjälm, signalväst, skyddsglasögon – och nogsamt kontrollera att utrustningen används.

  • Se till så att det är flera på plats samtidigt när så behövs. Även vakt på mark ska tillhandahållas skyddsutrustning och signalväst.

  • Tillhandahålla kommunikationsutrustning för takskottare och vakt när det behövs.

  • Ombesörja så att förbipasserande inte riskerar att skadas av nedfallande snö och is genom att ha vidtagit korrekt avspärrning där behovet uppstår.

Arbetstagarens ansvar Arbetstagarna har ett stort ansvar för sin egen hälsa och liv. Även om arbetsgivaren har det formella arbetsmiljöansvaret är det i slutänden arbetstagaren som får leva med de potentiella skador som kan bli följden.


Den anställda största ansvar är att följa de regler och föreskrifter som gäller för deras arbete: följa de instruktioner som man fått; använda de skyddsanordningar som finns och iaktta den försiktighet som krävs.

Om de anställda uppfattar att arbetet innebär omedelbar och allvarlig fara för liv och hälsa ska man omedelbart underrätta arbetsgivaren, skyddsombud eller arbetsledare om detta. I väntan på åtgärd eller besked har man rätt att avbryta arbetet. För mer information om systematiskt arbetsmiljöarbete är ni välkomna anmäla er till vårt webinarium i ämnet här.

Comments


bottom of page