top of page

Rättsliga ändringar till följd av corona-viruset

Regeringen lade under gårdagens fram ett antal förslag till åtgärder som man vill ska träda ikraft med anledning av de ekonomiska och personella konsekvenser som corona-viruset innebär för arbetsgivare och arbetstagare.


Extra budget

Med anledning av viruset läggs alltså en extra budget fram. Förslag om ändringar gällande korttidsarbete, slopat karensavdrag för arbetstagarna, anstånd med att under upp till ett år betala in arbetsgivaravgifter och de anställdas preliminärskatt för två månader är del i det föreslagna underlaget. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Liberalerna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Den innehåller vidare extra anslag till i sammanhanget viktiga statliga myndigheter som Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Med tanke på den enorma belastning de oförutsedda utgifterna och kostnaderna virusspridningen orsaker ute i landet, innehåller budgeten också möjligheter för staten att i efterhand kompensera kommuner och regioner för dessa extraordinära kostnader.


För arbetstagarnas del slopas karensavdraget initialt under cirka 6 veckor genom att staten betalar ut sjukpenning utan avdrag i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs till en halv miljard. Detta för att minska belastningen för de företag som hittills ersatt sina anställda för karensavdraget, för att arbetstagarna inte ska drabbas ekonomiskt av att stanna hemma vid misstanke om smitta. Staten tar alltså över detta ansvar och bedömningen är att fler kommer stanna hemma och därmed minska trycket på vården.


Ändringarna i reglerna om korttidsarbete ska börja gälla från 1 maj 2020, och sätts in i syfte att undvika massuppsägningar och minimera de konsekvenser som drabbar företag ekonomiskt genom att låta de anställda gå ned i tid och lön. Kostnaden delas mellan arbetsgivaren, staten och den anställde.


Har ni frågor om de arbetsrättsliga konsekvenserna av denna situation, tveka inte att kontakta MVRs jurist, se kontaktuppgifter här: https://mvr.se/det-har-ar-mvr/kansliet/.


Har ni funderingar om vilka rekommendationer som finns eller vill ha annan information om corona-viruset, så kan ni läsa mer här:

Comments


bottom of page