top of page

Om man låter en anställd mecka i verkstan efter arbetstid - vad har vi för arbetsmiljöansvar?

Ponera att ni har en bilverkstad dit ni ibland låter ibland anställda ta sina privata bilar, och mecka med efter arbetstid. Vad har ni för arbetsmiljöansvar som arbetsgivare ifall den anställde under ett sådant tillfälle skulle skada sig?

Detta är en intressant fråga och svaret är inte alldeles uppenbart. Det vi kan börja med att konstatera är att arbetsmiljölagstiftningen är åsyftad och skriven för att gälla arbetsrelationer som gäller mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den ska verka för att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet.

Läser man arbetsmiljölagen, så ser man tydligt att en förutsättning för att den ska gälla, är att det gäller en verksamhet i vilken en arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. Man kan då tolka det så att om det händer något på en arbetsplats - där den drabbade personen inte varit på plats för att utföra ett arbete för arbetsgivarens räkning – så gäller inte arbetsmiljölagen för den händelsen.

Det är ju i vårt fall en arbetstagare som skadar sig på sin arbetsplats, om än dock inte under arbetstid. Var dras gränsen? För att aktivera arbetsmiljölagstiftningen i ett sådant här läge så måste det gå att anse att skadan skett i samband med arbetet. Det är en bedömningsfråga som får göras i det enskilda fallet, men i de flesta exempel så faller en sådan uppkommen skada utanför arbetsgivarens arbetsmiljöansvar eftersom arbetstagaren är där i arbete som inte är för arbetsgivarens räkning.

Tillbud Däremot så kan en händelse där en ledig arbetstagare som skadar sig på arbetsplatsen efter arbetstid, aktualisera en skyldighet hos arbetsgivaren att anmäla det som ett tillbud. Detta trots att det inte hänt under arbetstid och att något arbetsmiljöansvar inte ska anses falla på arbetsgivaren för skadan på arbetstagaren.

Vad är då ett tillbud och när ska ett sådant rapporteras? Skyldighet att anmäla tillbud aktiveras så fort en händelse ska anses allvarlig. Händelsen anses allvarlig då den kunnat utsätta en arbetstagare för skada, eller p.g.a. uppkommen händelse hade kunnat innebära annan ohälsa eller dödsfall. Om en person ramlar och bryter benet, så ska ett allvarligt tillbud rapporteras snarast till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller ifall man kommer till verkstan en morgon och billyften av någon anledning fallit till golvet under natten. Eftersom det finns en risk att en person, om någon varit på plats vid händelsen, hade kunnat råka ut för ohälsa och/eller dödsfall, så ska även detta – trots att ingen de facto skadades – snarast rapporteras in till Arbetsmiljöverket som ett allvarligt tillbud.

Om vi då återgår till vårt exempel – att någon skadar sig på arbetsstället, efter arbetstid utförandes arbete på privat bil: Är det så att ni bedömer att det som hänt – beroende på händelsens natur och förlopp - lika gärna kunnat hända en arbetstagare på arbetstid, så ska ni se det som ett allvarligt tillbud och därmed anmäla det till Arbetsmiljöverket.


Riskbedömning

Eftersom någon varit inne och använt utrustning och annat efter arbetstid, så är det bra om ni tar för vana att riskbedöma verksamheten nästkommande arbetsdag, så att ni säkerställer att det är säkert för arbetstagarna att vistas på platsen efter den privata användningen.


Har ni frågor kring arbetsmiljö? Kontakta oss!

Comments


bottom of page