top of page

Bolagsstämma på distans - så fungerar det

Uppdaterat: 25 aug. 2020


Genom nya, tillfälliga regler är det nu möjligt att anordna digitala stämmor. En bolags- eller föreningsstämma kan nu hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna enbart deltar genom poströstning, utan att fysiskt närvara vid stämman.

Vi går igenom vad som är viktigt att tänka på för ett lyckat digitalt genomförande.

Det är extra viktigt att kallelsen till den digitala bolagsstämman sker i korrekt ordning - dvs. den ska inkomma i rätt tid och på rätt sätt. Underlag ska tas fram innan stämman och vid stämman ska det ges tid för diskussion innan beslut.


Ordinarie bolagsstämma måste genomföras och årsredovisning lämnas in som vanligt enligt gällande regler i aktiebolagslagen (ABL) och årsredovisningslagen (ÅRL). Bolagsverket beviljar inte dispenser från tidsfristerna för att hålla ordinarie bolagsstämma eller registrera årsredovisning.

Bolags- eller föreningsstämman kan hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning eller genom att aktieägarna eller medlemmarna enbart deltar genom poströstning, utan fysisk närvaro vid stämman.

Bolagsstämmor kan också hållas per capsulam. Det innebär att besluten på stämman kan fattas utan att aktieägarna träffas fysiskt vid ett sammanträde. Besluten skall alltid dokumenteras skriftligt. För att Bolagsverket ska godta ett sådant beslut som underlag för registrering måste alla som varit berättigade att delta i beslutet skriva under detta.

(Poströstning inför en bolagsstämma med elektronisk uppkoppling kan bortses från om samtliga aktieägare samtycker till det).


För aktiebolag som överväger att hålla stämman via telefon- eller videokonferens är det viktigt att tänka på att det inte alltid går att helt säkerställa vem som får tillträde till stämman. Om det inte står i bolagsordningen att även personer som inte är aktieägare i bolaget ska ha rätt att närvara eller på annat sätt följa bolagsstämman, måste bolagsstämman därför fatta beslut att utomstående ska ha rätt att närvara. I privata aktiebolag måste ett sådant beslut biträdas av samtliga aktieägare som är närvarande vid stämman. I publika aktiebolag fattas beslutet med enkel majoritet. 


6 tips för ett lyckat genomförande:

  • Testa att logga in på mötet, minst 15min före.

  • Kolla så uppkopplingen fungerar - fungerar bild/ljud?

  • När mötet har startat, vänta in alla medverkande, kontrollera ljudet. Om möjligt, ha gärna en person som håller koll på skärmen (till exempel om någon pratar trots avstängt ljud)

  • Förklara i förväg vilka funktioner som kan komma att användas för exempelvis röstning eller för att få ordet. (Teams har bland annat tjänsten handuppräckning)

  • Förbered frågor för digital röstning för att säkerställa att alla kommer till tals.

  • För digital signering av protokoll, säkerställ att er leverantör har rätt säkerhetscertifiering (mer om det här).

 

Riksdagens tillfälliga lag som underlättar att hålla bolags- och föreningsstämmor i tider av hög smittspridning av covid-19. Lagen trädde i kraft den 15 april 2020 och upphör den 31 december 2020:

Comments


bottom of page