top of page

Arbetsmiljöansvar vid hemarbete

Uppdaterat: 25 aug. 2020


Det är många som arbetat hemma under våren, och det verkar som att denna företeelse kommer fortsätta i samma ökade utsträckning som varit – i vart fall under den kommande hösten. Det är viktigt att komma ihåg att arbetsgivarens ansvar för sina anställdas arbetsmiljö fortfarande gäller vid hemarbete.


De flesta kraven i föreskrifterna som gäller arbetets utformning går bra att uppfylla i bostaden, men det är viktigt att även regler om belysning och ergonomi måste uppfyllas. Om det inte finns möblemang och annat i arbetstagarens bostad, så är arbetsgivaren skyldig att tillhandahålla arbetsutrustning som uppfyller de grundläggande kraven enligt reglerna.

Jobbar arbetstagaren på distans är kommunikation kring arbetsplatsens brister i arbetsmiljö extra viktigt. Hur långt arbetsgivaren behöver gå när det gäller anpassning och vilka åtgärder som behöver vidtas när en anställd jobbar hemifrån eller distansarbetar från någon annan plats, beror på hur ofta, hur länge och hur intensivt arbetet utförs.


Hemarbete uppskattas ofta, men i den konstiga situation som covid-19 givit upphov till kan det långvariga hemarbetet efterhand göra att arbetstagarna känner sig ensamma, eller känner att man tappar ”kontakten” med kollegor och arbetsplats. Därför är arbetet med den psykosociala och organisatoriska arbetsmiljön minst lika viktig att arbeta aktivt med under denna tid. 


Att organisera och strukturera upp sin arbetstid kan vara svårt för vissa, och det innebär att man som arbetsgivare måste vara uppmärksam när man märker att en arbetstagare kanske jobbar för mycket eller lättare uttrycker stress. En tydlig dialog om vad som ska prioriteras, när det ska levereras och hur och vem man ska samarbeta med är extra viktigt i dessa lägen.


bottom of page